Perscommuniqué - Working paper 167

Back to basics in de banksector? Een micro-analyse van de stabiliteit van het bankwezen

Deze paper onderzoekt de relatie tussen de verschillende strategieën van banken inzake de specialisatie en diversificatie van hun financiële activiteiten en de mate waarin deze banken bestand zijn tegen een crash van de banksector. Op basis van een extreme value-analyse genereren we marktgebaseerde maatstaven voor de blootstelling van banken aan systeemrisico's. Deze blootstelling wordt gemeten door de tail beta, die de kans aangeeft dat het aandeel van een bank ineenstort als gevolg van een crash in een aandelenkoersindex van de banksector. Vervolgens beschouwen we de impact van (de correlatie tussen) de rentebaten en de componenten van de niet-rentebaten op deze risicomaatstaf. De heterogeniteit in uitzonderlijke bankrisico’s wordt toegewezen aan verschillen in de scope van niet-traditionele bankactiviteiten: activiteiten die geen rentebaten genereren verhogen de tail beta van een bank. Bovendien zijn kleinere en beter gekapitaliseerde banken beter bestand tegen uitzonderlijk ongunstige omstandigheden. Deze verbanden zijn sterker in tijden van turbulentie dan in normale economische omstandigheden. Over het algemeen leidt de diversificatie van financiële activiteiten onder de vleugels van een overkoepelende instelling niet tot een verbetering van de stabiliteit van het financiële stelsel, wat zou kunnen verklaren waarom de koersen van financiële conglomeraten gedaald zijn.