Perscommuniqué - Working Paper 159

Rigide lonen en flexibele werkgelegenheid? Resultaten aangaande de productiviteit op basis van gegevens op bedrijfsniveau in België

Aan de hand van gegevens op bedrijfsniveau voor België betreffende de periode 1997-2005 ramen we de elasticiteit van de werkgelegenheid en de gemiddelde reële loonsom in de bedrijven ten opzichte van de micro-economische totale factorproductiviteit (TFP). Onze resultaten kunnen als volgt worden samengevat. Ten eerste stellen we vast dat de elasticiteit van de gemiddelde loonsom ten opzichte van de TFP op bedrijfsniveau zeer laag is, in tegenstelling tot die van de werkgelegenheid, wat overeenstemt met de rigiditeit van de reële lonen. Ten tweede is de elasticiteit tegenover de geaggregeerde TFP op sectorniveau hoog, hoewel de elasticiteit van de gemiddelde loonsom ten opzichte van de idiosyncratische TFP op bedrijfsniveau dicht bij nul ligt. Onze resultaten doen vermoeden dat de aanpassing van de gemiddelde loonsom hoofdzakelijk plaatsvindt op sectorniveau via sectorale collectieve loononderhandelingen, wat weinig ruimte laat om die loonsom op bedrijfsniveau aan bedrijfsspecifieke schokken aan te passen. Ten derde vinden we aanwijzingen van een positief verband tussen het aantal gewerkte uren en de idiosyncratische TFP, alsook de geaggregeerde TFP binnen een jaar.