Perscommuniqué - Working Paper 155

Houdbaarheid van de begroting en beleidsimplicaties voor het eurogebied

published in the International Journal of Sustainable Economy, Vol. 3, No. 2, 2011, pp. 210-234.

In deze paper wordt de houdbaarheid van de overheidsfinanciën onderzocht tegen de achtergrond van de vergrijzing van de bevolking. We onderwerpen de vaak gehanteerde projecties van de Werkgroep Vergrijzing van de Bevolking (AWG) van het Comité voor Economische Politiek van de EC aan een kritische beoordeling en stellen dat de kosten van de vergrijzing hoger kunnen uitvallen dan de projecties van het "AWG reference scenario". Rekening houdend met gecorrigeerde ramingen van de kosten van de vergrijzing, die grotendeels gebaseerd zijn op de door de AWG uitgevoerde sensitiviteitsanalyse, beschouwen we alternatieve indicatoren om houdbaarheidstekorten voor de landen van het eurogebied te kwantificeren. Wat de beleidsimplicaties betreft, beoordelen we de gepastheid van de verschillende begrotingsstrategieën om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te herstellen, rekening houdend met de billijkheid tussen de generaties. Onze gestileerde analyse gebaseerd op de levenslange bijdrage van de verschillende generaties aan het primaire overheidsaldo wijst erop dat een belangrijke mate van voorfinanciering van de kosten van de vergrijzing noodzakelijk is om te voorkomen dat de lasten op onevenredige wijze worden afgewenteld op toekomstige generaties. Voor vele landen van het eurogebied impliceert dit dat de in de context van het herziene stabiliteits- en groeipact bepaalde middellangetermijndoelstellingen van het begrotingsaldo opwaarts dienen te worden bijgesteld tot aanzienlijke overschotten.