Perscommuniqué - Working Paper 138

De efficiëntiegrens als methode voor prestatiemeting van de overheidsuitgaven: een Belgische casestudy

Deze paper gebruikt het Free Disposal Hull framework om na te gaan in welke mate de Belgische overheid relatief efficiënt is op het vlak van gezondheidszorg, onderwijs en openbare orde en veiligheid. Daartoe aggregeert deze paper een groot aantal resultaatindicatoren.

Verschillende beperkingen geven aan dat de resultaten omzichtig moeten worden geïnterpreteerd. Behoudens deze beperkingen, toont de analyse aan dat België relatief efficiënt is op het vlak van gezondheidszorg. Over het geheel genomen is het Belgische onderwijssysteem duurder maar ook beter dan het Europese gemiddelde. Een analyse op basis van een beperkte reeks indicatoren wijst evenwel uit dat de Franstalige onderwijssector zeer inefficiënt is, terwijl de Vlaamse Gemeenschap veel efficiënter is. Op het vlak van openbare orde en veiligheid kunnen en moeten nog belangrijke vorderingen worden gemaakt, hetzij om de dienstverlening te verbeteren, hetzij om de kosten te beperken.