Perscommuniqué - Working Paper 110

Economische impact van de havenactiviteiten - een toepassing voor Antwerpen

De economische impact van de havensector wordt gewoonlijk gemeten op een geaggregeerd niveau aan de hand van indicatoren zoals toegevoegde waarde, werkgelegenheid en investeringen. In deze paper wordt getracht het economisch belang voor zowel de regionale als de nationale economie te bepalen op gedesaggregeerd niveau. Er wordt gepoogd de wederzijdse verhoudingen tussen de havenspelers zelf en tussen hen en andere Belgische bedrijfssectoren te bepalen, te kwantificeren en te plaatsen. Wegens ontoereikende gegevens komt de buitenlandse handel maar zeer kort aan de orde maar de in deze paper toegelichte methode kan worden aangewend om de nationale effecten van de veranderingen in de havenactiviteit nader te meten.

Er wordt een sectorale analyse gemaakt door een regionale input-outputtabel op te stellen op basis van micro-economische gegevens: een bottom-up benadering. De grootste klanten en leveranciers van de belangrijkste acteurs of betrokken partijen worden bepaald. Tevens kan een geografische analyse worden gemaakt door gegevens op een gedesaggregeerd niveau te gebruiken. Elke klant of leverancier kan worden bepaald aan de hand van hun postcode. Zodoende wordt de economische impact van de haven zowel functioneel als geografisch gekwantificeerd.

In het geval van de haven van Antwerpen tonen de resultaten belangrijke banden aan tussen vrachtexpediteurs en agenten. Uit de geografische analyse blijkt het bestaan van grote accumulerende effecten in en rond de haven van Antwerpen, waaraan gerefereerd wordt als een voornaam verschepingspunt.