Perscommuniqué - De NBB publiceert haar eerste rapport over financiëlemarktinfrastructuren en betalingsdiensten

In België zijn verschillende financiëlemarktinfrastructuren (FMI's), bewaarnemers, betalingsdienstaanbieders, zoals betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld, en aanbieders van kritieke diensten gevestigd. Sommige daarvan, zoals SWIFT, Euroclear, Bank of New York-Mellon, Mastercard Europe en Worldline, zijn internationaal systeemrelevant.

Het Rapport over Financiëlemarktinfrastructuren en Betalingsdiensten biedt een uitgebreid overzicht van het oversight en het prudentieel toezicht dat door de Nationale Bank van België wordt uitgeoefend op dergelijke systemen en instellingen die gevestigd zijn in, of relevant zijn voor België. Het oversight dat door de Bank wordt uitgeoefend concentreert zich op de veiligheid en doelmatigheid van de volledige werking van betalings-, clearing- en afwikkelingssystemen en op hun afhankelijkheid van andere financiële marktactoren. De prudentiële toezichthouders waken op microniveau over de financiële gezondheid van de instellingen van deze sector, en helpen aldus het vertrouwen van hun tegenpartijen en gebruikers te handhaven. Beide toezichtsbenaderingen zijn erop gericht de financiële stabiliteit te bevorderen.

De Bank acht de publicatie van dit Rapport noodzakelijk om meerdere redenen. Ten eerste moet zij als financiële autoriteit transparant zijn en dient zij over haar taak verantwoording af te leggen aan de FMI's en de burgers, als betalingsdienstgebruikers. Ten tweede vormen de systemen en instellingen die in dit Rapport aan bod komen een belangrijke, of zelfs systeemrelevante component voor de ondersteuning van de financiële markten en van de reële economie, en is het voor de gebruikers ervan van groot belang dat zij weten hoe hun systeemrelevantie, de inherente risico's en, in voorkomend geval, de prioriteiten inzake risicobeperking, door de Bank worden beoordeeld. Ten derde, aangezien sommige internationaal actieve FMI's of aanbieders van kritieke diensten ook mondiaal systeemrelevant zijn, bereikt de Bank met dit Rapport naast de regelgevers waar zij reeds nauw mee samenwerkt, ook andere financiële regelgevers die er belang bij kunnen hebben inzicht te verwerven in de toepasselijke regelgeving en in de toezichtsbenadering en -prioriteiten van de Bank. Tot slot voldoet de Bank met haar Rapport aan de internationale openbaarmakingsvereisten voor financiële regelgevers die vastgelegd zijn in de beginselen van het Committee on Payments and Market Infrastructure van de BIB en de Internationale Organisatie van Effectentoezichthouders (die betrekking hebben op de verantwoordelijkheid van de betrokken autoriteiten voor de openbaarmaking van hun beleid ten aanzien van FMI's).

Het Rapport over Financiëlemarktinfrastructuren en Betalingsdiensten biedt een gedetailleerd overzicht van de veranderingen in het regelgevend kader voor FMI's, bewaarnemers, betalingsdienstaanbieders en aanbieders van kritieke diensten, de ontwikkeling van hun activiteiten, de benaderingen die de Bank hanteert op het gebied van oversight en prudentieel toezicht, en haar voornaamste doelstellingen voor 2017. In het Rapport komen ook specifieke thema's aan bod, zoals cybercriminaliteit en FinTech.

De cybercriminaliteit is in het afgelopen decennium exponentieel toegenomen. Een aanzienlijk deel daarvan was specifiek gericht op de financiële sector, en meer bepaald op de financiëlemarktinfrastructuren en de sector van de betalingsdiensten. Dit onderstreept het belang van best practices, passende beleidsmaatregelen en regelgevende initiatieven om redelijke zekerheid te verkrijgen over de doeltreffendheid van de beschermings-, opsporings-, reactie- en herstelcapaciteit van een instelling, en beklemtoont de noodzaak om deze informatie te delen met partners in het financieel ecosysteem. De recente cybergebeurtenissen hebben het belang van "end-to-end"-beveiliging voor de transactieketen onder de aandacht gebracht. Door de sterke onderlinge verwevenheid van de actoren van het mondiale financiële stelsel dient elk knooppunt in dit netwerk zich harder op te stellen tegenover cyberciminaliteit, zodat de veiligheid van de transacties in elk stadium van de verwerkingscyclus gegarandeerd kan worden.

De sector van de betalingsdiensten staat voor een zeer uitdagende toekomst. De regelgevers trachten innovatie en concurrentie te stimuleren en de veiligheid te verbeteren, en tegelijkertijd de financiële stabiliteit te waarborgen en een gelijk speelveld te garanderen voor alle marktdeelnemers op het vlak van risicobeperking en oversight, aan de hand van een technologisch neutrale risicogebaseerde benadering. Enerzijds werden er door de nieuwe Europese wetgeving (herziene richtlijn betalingsdiensten) nieuwe betalingsdiensten en geharmoniseerde beveiligingsregels ingevoerd. Anderzijds kan de huidige golf van baanbrekende technologieën en start-ups aanzienlijke kansen scheppen. Innovaties brengen echter ook risico's en uitdagingen met zich mee, zoals operationele risico's, cyberrisico's, aansprakelijkheidsrisico's, risico's op het gebied van governance, juridische en afwikkelingsrisico's.