Perscommuniqué betreffende het "Tweede vooruitgangsrapport over de overgang naar SEPA in België"

Printversie (pdf - 26k)

Sedert 28 januari 2008 is het in Europa mogelijk om betalingen te verrichten met de nieuwe, gestandaardiseerde Europese overschrijving. Daarmee is de eerste operationele fase van de realisatie van de SEPA, Single Euro Payments area of unieke euro betaalruimte, van start gegaan. SEPA heeft als doel een eengemaakte markt voor betalingen te creëren via de invoering van een Europees juridisch kader en Europese standaarden die de nationale reglementering en standaarden vervangen. Hiertoe heeft het Europese Parlement en de Raad een Richtlijn uitgevaardigd over de betalingsdiensten in de interne markt. Deze Richtlijn moet tegen 1 november 2009 in nationale wetgeving worden omgezet. Er werden Europese gestandaardiseerde varianten gecreëerd voor de overschrijvingen en domiciliëringen, terwijl voor de betaalkaarten een algemeen kader werd ontwikkeld. De overgang naar SEPA wordt in hoofdzaak georganiseerd door de banksector en wordt gefaseerd uitgevoerd.

Vandaag wordt het tweede vooruitgangsrappport over de overgang naar SEPA in België gepubliceerd onder de auspiciën van het Steering Committee over de toekomst van de betaalmiddelen. Dit comité, dat wordt voorgezeten door de Gouverneur van de Nationale Bank van België, verenigt de betrokken economische actoren, namelijk de hoogste vertegenwoordigers van de overheidssector, de banksector, de ondernemingen en de consumentenverenigingen. Het comité organiseert de maatschappelijke dialoog over SEPA en stimuleert de invoering ervan in België. In dit kader werd reeds een eerste rapport gepubliceerd in december 2007.

Dit tweede vooruitgangsrapport beschrijft het succes van de operationele start van SEPA en de sindsdien gerealiseerde vooruitgang. Voor de Europese overschrijvingen heeft de overheid het voorbeeld gegeven: sedert april 2008 werd de burger door de federale autoriteiten op de hoogte gebracht van het gebruik van de Europese overschrijving via de verspreiding van een folder, die bij de belastingsaangifte was gevoegd. Sedert september 2008 worden belastingen, zoals de verkeersbelasting, geïnd aan de hand van het nieuwe overschrijvingsformulier. Vanaf het begin van dit jaar wordt de Europese overschrijving vrij algemeen gebruikt door de overheidsdiensten op diverse niveaus, zowel voor de inkomende als uitgaande betalingen. Van hun kant hebben de banken de nodige kanalen ter beschikking van hun klanten gesteld om deze overschrijvingen uit te voeren. Binnenkort zullen de grote ondernemingen volgen met het uitsturen van de Europese overschrijvingsformulieren. Om de andere ondernemingen te helpen bij de overgang, zal een vouwfolder worden verdeeld met de te volgen stappen.

De invoering van de Europese domiciliëring wordt verwacht op 1 november van dit jaar, wanneer de omzetting van de Europese richtlijn van kracht wordt in Belgisch recht. Hoewel de ontwerptekst van de Belgische wettekst grotendeels klaar is, zijn er nog een aantal discussiepunten zowel op Belgisch als op Europees vlak. De werkelijke start van de Europese domiciliëring op 1 november 2009 hangt dus af van het uitklaren van deze onzekerheden. Daarenboven moeten banken en bedrijven de nodige tijd krijgen om de technische aanpassingen door te voeren en de bedrijfsprocessen aan te passen.

Voor de betaalkaarten wijzigt er op dit ogenblik niets fundamenteel gezien voor de Belgische betaalkaart het schema Bancontact/Mister Cash in parallel blijft functioneren met Maestro. De Europese autoriteiten verwachten één of meer Europese alternatieven voor de nationale en internationale schema's. Het blijft evenwel onduidelijk of deze alternatieven zich daadwerkelijk kunnen ontplooien op de Europese markt voor betaaldiensten.

Het rapport is beschikbaar op de website www.nbb.be/sepa/nl.

Tweede vooruitgangsrapport over de overgang naar SEPA in België, maart 2009 (pdf - 3740k)