Persbericht - De Belgische overgang naar het gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied: SEPA (Single Euro Payments Area)

Artikel gepubliceerd in het Economisch Tijdschrift van juni 2009

Sinds 28 januari 2008 is het in Europa mogelijk betalingen uit te voeren met behulp van de nieuwe, gestandaardiseerde Europese overschrijving. Het betreft de eerste operationele fase in het implementatieproces van SEPA, de Single Euro Payments Area of het Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied.

SEPA beoogt de oprichting van een eengemaakte Europese markt voor betalingen en impliceert de overgang naar de toepassing van een juridisch kader en van Europese standaarden ter vervanging van de nationale regelgevingen en standaarden. Hiertoe hebben de Europese Raad en het Europees Parlement een richtlijn over de betalingsdiensten in de interne markt goedgekeurd, die tegen 1 november 2009 moet zijn omgezet in nationale wetgeving, terwijl ook Europese instrumenten voor de overschrijvingen en domiciliëringen werden ontwikkeld en een algemeen kader voor de betaalkaarten werd gedefinieerd.

De migratie naar SEPA wordt voornamelijk door de banksector georganiseerd en verloopt stapsgewijs. In België is het Steering Committee over de toekomst van de betaalmiddelen, dat wordt voorgezeten door de Gouverneur van de Nationale Bank van België, belast met de organisatie van het maatschappelijke overleg met alle bij het project betrokken partijen, dat wil zeggen de hoogste vertegenwoordigers van de overheidsinstanties, de banksector, de ondernemingen en de consumentenverenigingen.

De operationele tenuitvoerlegging van SEPA in België kan als een succes worden beschouwd. Wat de Europese overschrijvingen betreft, werd het voorbeeld gegeven door de overheid. Sinds de maand april 2008 werden de burgers door de federale overheid uitgenodigd kennis te maken met de Europese overschrijving: er werd namelijk een verklarende nota hieromtrent bij hun belastingaangifte gevoegd. Sinds september worden een aantal belastingen, waaronder de verkeersbelasting, geïnd met behulp van het nieuwe overschrijvingsformulier, en sinds het begin van dit jaar heeft het gebruik van de Europese overschrijving zich uitgebreid tot de verschillende niveaus van de overheid, voor zowel de binnenkomende als de uitgaande betalingen. De banken, van hun kant, hebben de noodzakelijke kanalen voor de uitvoering van dergelijke overschrijvingen ter beschikking gesteld van hun cliënteel. Binnenkort zullen de grote ondernemingen het initiatief van hen moeten overnemen en hun eerste Europese overschrijvingen moeten gebruiken. Om ook de andere ondernemingen te helpen bij hun migratieproces, zal een folder met de belangrijkste fasen van deze procedure onder hen worden verspreid.

De invoering van de Europese domiciliëring wordt verwacht tegen 1 november van dit jaar, met de omzetting van de Europese richtlijn in nationale wetgeving. Hoewel het grootste gedeelte van het Belgische wetsontwerp nu goed en wel is opgesteld, blijven er toch nog een aantal discussiepunten, zowel op Belgisch als op Europees niveau. De invoering van de Europese domiciliëring op 1 november zal dus afhankelijk zijn van het wegnemen van die onzekerheden. Bovendien moeten de banken en de ondernemingen voldoende tijd krijgen om de nodige technische aanpassingen uit te voeren en hun bedrijfsprocessen aan te passen.

Voor de betaalkaarten is tot dusver fundamenteel niets veranderd, aangezien het schema Bancontact/Mister Cash blijft bestaan naast Maestro. De Europese autoriteiten wachten op één of meerdere Europese oplossingen ter vervanging van de nationale en internationale schemas, maar het blijft onzeker of dergelijke oplossingen daadwerkelijk op de Europese markt voor betalingsdiensten zullen worden ontwikkeld.