Overige beslissingen - mei 2024

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten) - mei 2024

Markttransacties

Rentevergoeding op overheidsdeposito’s en andere niet-monetairbeleidsdeposito’s

Op 16 april 2024 heeft de Raad van Bestuur Besluit ECB/2024/11 betreffende de rentevergoeding op bij nationale centrale banken en de Europese Centrale Bank aangehouden niet-monetairbeleidsdeposito’s goedgekeurd. Krachtens dit besluit blijft het vergoedingsplafond voor girale overheidsdeposito’s in het eurogebied onveranderd op de kortetermijnrente voor de euro (€STR) min 20 basispunten. De Raad heeft ook twee rechtshandelingen vastgesteld om de rentevergoeding op andere niet-monetairbeleidsdeposito’s aan te passen, namelijk Richtsnoer ECB/2024/12 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2019/671 betreffende nationale beheertransacties inzake activa en passiva door de nationale centrale banken (ECB/2019/7) en Richtsnoer ECB/2024/13 betreffende de verlening van beheersdiensten van reserves in euro door het Eurosysteem aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties. Het besluit wordt van kracht vanaf 1 december 2024. Op dat moment wordt van de nationale centrale banken van het Eurosysteem verwacht dat ze aan de twee richtsnoeren voldoen. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Macroprudentieel beleid en financiële stabiliteit

Financial Stability Review – mei 2024

Op 8 mei 2024 heeft de Raad van Bestuur van gedachten gewisseld over de financiële stabiliteit in het eurogebied, naar aanleiding van de Financial Stability Review (FSR) van mei 2024. De Raad heeft eveneens de publicatie van de FSR op de website van de ECB goedgekeurd. Naast een overzicht van de belangrijkste kwetsbaarheden met betrekking tot de financiële stabiliteit in het eurogebied staan in deze uitgave drie speciale thema’s centraal. In een eerste artikel komen de gevolgen van geopolitieke risico’s voor de financiële stabiliteit van het eurogebied aan bod. Het tweede artikel gaat over de risico’s en voordelen voor de financiële stabiliteit die gepaard gaan met de opkomst van kunstmatige intelligentie, terwijl in het derde artikel wordt stilgestaan bij de risico’s voor de financiële stabiliteit die voortvloeien uit particuliere markten. De FSR wordt naar verwachting op 16 mei 2024 gepubliceerd op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Voortgangsverslag over het project voor een digitale euro

Op 8 mei 2024 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van een voortgangsverslag over de eerste fase – de voorbereidingsfase – van het project voor een digitale euro, waarin wordt geconcludeerd dat het project zowel qua budget als qua timing op schema ligt. Nadere informatie over het project voor een digitale euro is te vinden op de website van de ECB.

Update over de status van het onderpandsbeheersysteem van het Eurosysteem (ECMS)

Op 8 mei 2024 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van een update over de status van het onderpandsbeheersysteem van het Eurosysteem (Eurosystem Collateral Management System – ECMS). Deze update volgt op het besluit van de Raad van Bestuur van november 2023 om de start van het ECMS-project uit te stellen tot 18 november 2024 en het verzoek van de Raad van Bestuur om regelmatig op de hoogte te worden gehouden van de status van het project. Uit de update bleek dat de algemene uitvoering van het ECMS-project op schema ligt, hoewel er nog enkele uitdagingen blijven.

Advies betreffende wetgeving

ECB-advies inzake het rechtskader van de Hoge Raad voor Financiële Stabiliteit

Op 26 april 2024 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2024/11 aangenomen, dat is uitgebracht op eigen initiatief van de ECB.

ECB-advies inzake de invoering van de euro in Bulgarije

Op 2 mei 2024 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2024/12 goedgekeurd, naar aanleiding van een verzoek van Българска народна банка (de Bulgaarse Nationale Bank) namens de Bulgaarse minister van Financiën.

ECB-advies inzake een voorstel voor een verordening en richtlijn betreffende betalingsdiensten en elektronischgelddiensten

Op 30 april 2024 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2024/13 goedgekeurd naar aanleiding van een verzoek van het Europees Parlement en de Raad.

Corporate governance

Aanbeveling van de ECB betreffende de externe accountants van Národná Banka Slovenska

Op 18 april 2024 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2024/14 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Národná Banka Slovenska.

Interinstitutioneel akkoord tot oprichting van een ethisch orgaan van de EU

Op 2 mei 2024 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het Interinstitutioneel Akkoord tot oprichting van een ethisch orgaan van de EU, na onderhandelingen tussen het Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de ECB, de Europese Rekenkamer, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, en op basis van een voorstel van de Commissie van mei 2023. Dit orgaan zal worden belast met de opstelling van gemeenschappelijke minimumnormen voor ethisch gedrag van hooggeplaatste EU-ambtenaren. Frank Elderson, directielid van de ECB, treedt op als vertegenwoordiger van de ECB in het ethisch orgaan en Roman Schremser, hoofd Naleving en Governance van de ECB, als plaatsvervanger.

ECB-Bankentoezicht

Deelname van ECB-Bankentoezicht aan het Joint Bank Reporting Committee

Op 22 april 2024 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht dat ECB-Bankentoezicht deelneemt aan het Joint Bank Reporting Committee (JBRC) en het JBRC-stuurcomité, die werden opgericht naar aanleiding van het haalbaarheidsverslag van de Europese Bankautoriteit (EBA) over een geïntegreerd rapportagesysteem overeenkomstig artikel 430 quater van de verordening kapitaalvereisten. Het memorandum van overeenstemming over de oprichting van het Joint Bank Reporting Committee tussen de Europese Centrale Bank en de Europese Bankautoriteit is beschikbaar op de website van de ECB.