Ontwerpcirculaire inzake periodieke informatieverstrekking door betalingsinstellingen

De CBFA organiseert een open consultatie over haar ontwerpcirculaire inzake periodieke informatieverstrekking door betalingsinstellingen overeenkomstig artikel 24 van de wet van 21 december 2009 betreffende het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen.

Deze ontwerpcirculaire inzake periodieke informatieverstrekking omvat 3 luiken:

  • Algemene beginselen: Een eerste luik omvat de algemene beginselen voor de rapportering waaronder de periodiciteit van de tabellen, de te respecteren termijnen voor de afgifte  en de te volgen afgifteprocedures;
  • Financiële informatie: Een tweede deel betreft de financiële staten en tabellen met aanvullende informatie. Hieronder vallen de balans, resultatenrekening,  resultaatverwerking en bijkomende informatie over de omvang van de betalingsdiensten;
  • Solvabiliteit: Het laatste deel heeft betrekking op de solvabiliteitsrapportering met het oog op het toezicht op de samenstelling van het eigen vermogen en de naleving van de eigenvermogensvereisten volgens één van de methoden voorzien door het reglement van de CBFA van 19 januari 2010 op het eigen vermogen van de betalingsinstellingen.

De voorziene datum van inwerkingtreding van de ontwerpcirculaire is 30 september 2010.

Rekening houdend dat op dit moment er nog geen beroepsvereniging voor de betalingsinstellingen bestaat, organiseert de CBFA deze open consultatie om alle geïnteresseerden de gelegenheid te geven te reageren.

Alle belangstellenden worden verzocht hun opmerkingen over de ontwerpcirculaire inzake periodieke informatieverstrekking door betalingsinstellingen vóór 15 mei 2010 op te sturen naar [email protected].