Nationale Bank van België geeft contracyclische kapitaalbuffer volledig vrij

Vanwege de economische uitdagingen die voortvloeien uit de coronacrisis heeft de NBB besloten de contracyclische kapitaalbuffer (CCyB) vrij te geven.

De contracyclische kapitaalbuffer is een tijdelijke macroprudentiële buffer die wordt aangelegd in de opgaande fase van de kredietcyclus en dient om voldoende absorptievermogen te genereren zodat banken in de neergaande fase van de kredietcyclus over de nodige ruimte beschikken om kredietverliezen op te vangen. In juni 2019 besloot de Nationale Bank van België (NBB) de CCyB te activeren. De wereldeconomie staat momenteel echter voor belangrijke uitdagingen en de NBB verwacht dat de impact van de coronacrisis niet beperkt zal blijven tot de financiële markten, maar ook de reële economie zal beïnvloeden, wat mogelijk zal leiden tot kredietverliezen in de kredietportefeuilles van de banken.

Macroprudentiële maatregelen kunnen de mogelijke procycliciteit van de banksector die uit een dergelijk scenario kan voortvloeien en die als een schokversterker zou kunnen fungeren, helpen beperken. Door de CCyB tijdig genoeg vrij te geven kunnen er kapitaalbuffers worden vrijgemaakt die vervolgens kunnen worden gebruikt om deze potentiële kredietverliezen op te vangen, teneinde de dienstverlening door financiële intermediairs aan de reële economie te waarborgen en de financiële stabiliteit te handhaven.

In eerdere mededelingen had de NBB duidelijk aangegeven bereid te zijn de contracyclische buffervereisten te versoepelen in geval van een ernstige en aanhoudende financiële schok. In de huidige uitzonderlijke omstandigheden, en rekening houdend met de mogelijke significante en langdurige effecten op de wereldwijde economische groei, heeft de NBB op grond van haar macroprudentiële bevoegdheden die vastgelegd zijn in de Belgische bankwet van 2014, op 10 maart 2020 besloten om de volledige contracyclische kapitaalbuffer voor kredietrisicoposities op de Belgische niet-financiële private sector vrij te geven.

De NBB wenst te benadrukken dat de Belgische banken solide en voldoende gekapitaliseerd zijn om belangrijke schokken te kunnen opvangen. Het vrijgeven van de contracyclische kapitaalbuffer verschaft de banken (preventief) extra capaciteit om de mogelijke kredietverliezen op te vangen ingeval de wereldwijde groeivertraging aanhoudt of sterker wordt en om aldus ook in deze situatie de continuïteit van de financiële dienstverlening en de kredietverlening aan de reële economie te verzekeren. Door de contracyclische kapitaalbuffer vrij te geven stelt de NBB ongeveer 1 miljard euro aan kapitaalbuffers ter beschikking van de Belgische banken om potentiële verliezen te dekken.

Dit ontwerpbesluit van de NBB zal worden genotificeerd aan de Europese Centrale Bank en zal door de Minister van Financiën worden bekrachtigd bij koninklijk besluit.