Nationale Bank van België behoudt contracyclisch bufferpercentage op 0,5 %

Op grond van haar macroprudentiële bevoegdheden die vastgelegd zijn in de Belgische bankwet van 2014 heeft de Nationale Bank van België op 16 december 2019 besloten om het contracyclische bufferpercentage voor kredietrisicoblootstellingen op de Belgische niet-financiële private sector voor het eerste kwartaal van 2020 te behouden op 0,5 %. Dit contracyclische bufferpercentage wordt bindend vanaf 1 juli 2020. De contracyclische kapitaalbuffer is een tijdelijke buffer die wordt aangelegd in de opgaande fase van de kredietcyclus en dient om voldoende absorptievermogen te genereren zodat banken in de neergaande fase van de cyclus over de nodige ruimte beschikken om kredietverliezen op te vangen.

Een aantal referentie-indicatoren geven aan dat de Belgische kredietcyclus dynamisch blijft. De krediet/bbp-gap – die volgens de Belgische wet een belangrijke referentie-indicator is voor de kredietcyclus – bedraagt 1,5 %. De afname van de kredietgap ten opzichte van het vorige kwartaal is voornamelijk toe te schrijven aan statistische herzieningen in het derde kwartaal van 2019 voor bbp-metingen (in het kader van een occasionele herziening van de nationale rekeningen ). Op grond van de basisprojecties van de NBB wordt echter verwacht dat de kredietgap het komende jaar opnieuw zal toenemen tot ongeveer 2 %. Volgens de richtsnoeren van het Europees Comité voor Systeemrisico’s verantwoordt dit niveau een positief contracyclisch bufferpercentage. Aangezien de recente ontwikkelingen in overeenstemming blijven met het basisscenario dat ten grondslag ligt aan de activering van de contracyclische buffer (in juni 2019), moet het contracyclisch bufferpercentage niet worden gewijzigd. De relevante kernindicatoren, met inbegrip van de krediet/bbp-gap, worden nader toegelicht in het document "Driemaandelijkse beslissing van de Nationale Bank van België inzake het contracyclische bufferpercentage (2020 K1)".

De Bank staat klaar om deze bijkomende buffervereisten te versoepelen indien de cyclische risico's afnemen en de kredietcyclus omslaat. De buffers zullen direct worden vrijgegeven in geval van een ernstige en aanhoudende financiële schok.

De maatregel is onderworpen aan het beginsel van verplichte wederkerigheid en geldt dus voor alle EU-banken die actief zijn in België, zowel op individueel als op geconsolideerd niveau.