Memorie van toelichting van de antiwitwaswet van 18 september 2017 - Artikel 90

Art. 90

Artikel 90 van de ontwerpwet zorgt voor de omzetting van artikel 61 van Richtlijn 2015/849. Het legt aan alle in ontwerpartikel 85 bedoelde toezichtautoriteiten de verplichting op om effectieve en betrouwbare mechanismen in te stellen voor de melding door de leiders, personeelsleden, agenten en distributeurs van de onderworpen entiteiten of door derden, van mogelijke of werkelijke door een onderworpen entiteit gepleegde inbreuken op de verplichtingen inzake de voorkoming van WG/FT.

Om te verzekeren dat deze mechanismen efficiënt zijn, garandeert de ontwerpbepaling de anonimiteit van de persoon die een dergelijke melding verricht, zowel ten aanzien van de onderworpen entiteit als ten aanzien van derden.

De bepaling garandeert eveneens dat deze persoon is vrijgesteld van burgerrechtelijke, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke aansprakelijkheid en beschermt hem of haar tegen professionele sancties wegens het feit dat hij of zij een melding zou hebben verricht aan een toezichtautoriteit, op voorwaarde dat er te goeder trouw werd gehandeld. Onder dezelfde voorwaarde verduidelijkt de ontwerpbepaling dat deze persoon niet lastiggevallen mag worden omdat hij of zij aan de toezichtautoriteit informatie heeft meegedeeld die bij een melding van een verdachte verrichting werd verstrekt. Deze bepaling vormt aldus een aanvulling op de uitzondering op het verbod om aan derden mee te delen dat een melding werd verricht bij de CFI. Deze uitzondering, die opgenomen is in artikel 56, § 1, van de ontwerpwet, is namelijk ook van toepassing in de context van het bij artikel 90 van de ontwerpwet ingestelde meldingsmechanisme..

Ten slotte wordt verduidelijkt dat het verboden is voor de onderworpen entiteit die kennis zou hebben van het feit dat de melding waarvan ze het voorwerp uitmaakt, uitgaat van een personeelslid of van een van haar agenten of distributeurs, om deze persoon nadelig of discriminerend te behandelen in het kader van zijn of haar arbeidsrelatie, of, a fortiori, om deze relatie te verbreken.