Melding van buitenlandse rekeningen aan het centraal aanspreekpunt

De belastingplichtigen moeten voortaan de rekeningen die zij in het buitenland hebben geopend aan het centraal aanspreekpunt beheerd door de nationale bank van België meedelen

Krachtens artikel 307, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) moet iedere belastingplichtige de nummers van de rekeningen waarvan hij of zij vanaf 1 januari 2011 – zelfs tijdelijk – houder of medehouder is (geweest) bij een bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling gevestigd in het buitenland, meedelen aan het centraal aanspreekpunt (CAP) waarvan het beheer aan de Nationale Bank van België toevertrouwd werd.

De belastingaangifte van de natuurlijke personen met betrekking tot de inkomsten van 2014 (aangiftejaar 2015) bevat in de rubriek XIV.A een zone waarmee aan de belastingplichtige die vermeld heeft dat hij in 2014 titularis was van een buitenlandse rekening, gevraagd wordt om aan te duiden of hij de gegevens met betrekking tot die rekening heeft meegedeeld aan de Nationale Bank van België. Daarnaast zullen de belastingplichtigen die in hun belastingaangiftes vermeld hebben dat ze tussen 2011 en 2013 titularis zijn geweest van een buitenlandse rekening, in de loop van de maand mei door de federale overheidsdienst (FOD) Financiën uitgenodigd worden om deze rekening aan te geven bij het centraal aanspreekpunt.

De mededeling van buitenlandse rekeningen kan gedaan worden aan de hand van een specifiek formulier dat beschikbaar is op de website van het centraal aanspreekpunt of, vanaf 26 mei, via beveiligde elektronische weg, waardoor zowel aan de melding van rekeningen die in 2014 bestaan, kan voldaan worden als aan de uitnodiging met betrekking tot de voorgaande jaren.

De mee te delen inlichtingen zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 3 april 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2013 betreffende de werking van het CAP, evenals in de door de FOD Financiën opgestelde verklarende nota bij het formulier.

Alle praktische informatie met betrekking tot de mededeling van buitenlandse rekeningen, evenals de wetteksten, is beschikbaar op de website van het centraal aanspreekpunt: www.cappcc.be. Vragen omtrent de verplichtingen die opgelegd worden aan de belastingplichtige (welke rekening bij welke kredietinstelling moet worden aangegeven, enz...) moeten echter aan het contactcenter van de FOD Financiën worden gesteld (0257/257.57), elke werkdag van 8 tot 17 uur.