Mededeling NBB_2017_22 aan de kandidaat-aandeelhouders en aan de overdragers

Mededeling NBB_2017_22 aan de personen die voornemens zijn een gekwalificeerde deelneming in het kapitaal van een financiële instelling te verwerven, te vergroten, te verkleinen of over te dragen, en aan de personen die een gekwalificeerde deelneming bezitten PDF

Onderliggende documenten:

 • Gemeenschappelijke richtsnoeren van de ESA’s (EBA, EIOPA en ESMA) over de prudentiële beoordeling van de verwervingen en van de vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in de entiteiten uit de financiële sector (gepubliceerd op 5 mei 2017) PDF
 • ECB SSM Guide on qualifying holding procedures (mai 2023) PDF
 • NBB mededeling NBB_2021_19 over de digitalisatie van de formulieren inzake gekwalificeerde deelnemingen PDF

Formulieren:

 - Formulieren voor kredietinstellingen, financiële holdings en gemengde financiële holdings die deel uitmaken van een Belgische bankgroep:

 • Formulieren A, B, C / Verklaring in het kader van de prudentiële beoordeling van verwervingen of vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in het kapitaal van een financiële instelling door natuurlijke personen / rechtspersonen / trusts of andere soortgelijke juridische constructies => IMAS
  • Belgische specificiteiten: PDF
 • Formulier D / Verklaring over de overdracht of de verkleining van een gekwalificeerde deelneming in het kapitaal van een financiële instelling DOCX PDF
 • Formulier E / Verklaring (ter informatie) in verband met de verwerving of de overdracht van effecten van een financiële instelling waardoor de drempel van 5 % van de stemrechten of het kapitaal wordt overschreden DOCX PDF
 • Formulier F / Verklaring over ‘nieuwe elementen’ in het kader van een nieuwe prudentiële beoordeling van de natuurlijke persoon, rechtspersoon of trust die een gekwalificeerde deelneming bezit in het kapitaal van een financiële instelling DOCX PDF 
 • Fit & Proper-formulier in te vullen door de effectieve leiders van een kandidaat gekwalificeerde aandeelhouder: DOCX PDF

- Formulieren voor andere financiële instellingen (inbegrepen de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen):

 • Formulier A / Verklaring in het kader van de prudentiële beoordeling van verwervingen of vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in het kapitaal van een financiële instelling door natuurlijke personen DOCX PDF
 • Formulier B / Verklaring in het kader van de prudentiële beoordeling van verwervingen of vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in het kapitaal van een financiële instelling door rechtspersonen DOCX PDF
 • Formulier C / Verklaring in het kader van de prudentiële beoordeling van verwervingen of vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in het kapitaal van een financiële instelling door trusts of andere soortgelijke juridische constructies DOCX PDF
 • Formulier C bis / Aanvullende individuele verklaring bij de verklaring in het vooruitzicht van de prudentiële beoordeling van verwervingen of vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in het kapitaal van een financiële instelling door trusts of andere soortgelijke juridische constructies DOCX PDF
 • Formulier D / Verklaring over de overdracht of de verkleining van een gekwalificeerde deelneming in het kapitaal van een financiële instelling DOCX PDF
 • Formulier E / Verklaring (ter informatie) in verband met de verwerving of de overdracht van effecten van een financiële instelling waardoor de drempel van 5 % van de stemrechten of het kapitaal wordt overschreden DOCX PDF
 • Formulier F / Verklaring over ‘nieuwe elementen’ in het kader van een nieuwe prudentiële beoordeling van de natuurlijke persoon, rechtspersoon of trust die een gekwalificeerde deelneming bezit in het kapitaal van een financiële instelling DOCX PDF
 • Fit & Proper-formulier in te vullen door de effectieve leiders van een kandidaat gekwalificeerde aandeelhouder: DOCX PDF

ECB Privacyverklaring

- NBB privacyverklaring: PDF