Jaarlijkse publicatie (2016) van de lijst van andere systeemrelevante instellingen in België

Zoals elk jaar heeft het Directiecomité van de NBB, in haar hoedanigheid van macroprudentiële autoriteit, de aanwijzingen van Belgische banken als binnenlandse systeemrelevante banken (die in EU-regelgeving “andere systeemrelevante instellingen” of “O-SII’s” worden genoemd) opnieuw bekeken. Deze hernieuwde identificatie werd uitgevoerd in overeenstemming met de methodologie die omschreven wordt in de EBA-richtsnoeren over de identificatie van O-SII’s.[1] De NBB heeft ook de aan de Belgische O-SII’s opgelegde extra kapitaalvereisten opnieuw bekeken. Aangezien systeemrelevante banken gedefinieerd worden als instellingen waarvan het in gebreke blijven een significante impact zou hebben op het financiële stelsel of de reële economie, zijn er twee redenen om aan deze instellingen aanvullende kapitaalvereisten op te leggen: (1) om de kans op wanbetaling van de instelling te verkleinen, gezien de hoge economische en sociale kosten die dit teweeg zou brengen; (2) om aan de instelling een buffer op te leggen die de negatieve externe effecten van een in gebreke blijven weerspiegelt.
     
De methodologie van de EBA voor de identificatie van systeemrelevante banken houdt in dat voor elke bank een score wordt berekend uitgaande van kwantitatieve indicatoren met betrekking tot de omvang, de complexiteit, de verwevenheid en de substitueerbaarheid. Aan de hand van deze methodologie werden acht Belgische banken die in 2015 reeds als O-SII’s werden aangewezen, opnieuw als O-SII’s aangewezen: BNP Paribas Fortis, KBC Groep, ING België, Belfius Bank, Euroclear, The Bank of New York Mellon, Axa Bank Europe en Argenta[2]. Het Directiecomité van de NBB heeft eveneens besloten de vorig jaar aangekondigde hogere kapitaalvereisten te handhaven voor elk van de acht O-SII’s. Deze hogere kapitaalvereisten worden opgelegd op basis van Artikel 14 van Bijlage IV van de Belgische Bankwet[3]. De niveaus van de extra kapitaalvereisten bedragen respectievelijk: 1,5% voor BNP Paribas Fortis, KBC Groep, ING België en Belfius Bank; 0,75% voor Axa Bank Europe, Argenta, Euroclear en The Bank of New York Mellon. Deze hogere kapitaalvereisten worden gefaseerd ingevoerd over een periode van drie jaar, die aanving op 1 januari 2016. In 2017 bedraagt het aanvullende kapitaalvereiste bijgevolg 1% voor de eerste groep van instellingen, en 0,5% voor de tweede groep.

 [1] EBA-richtsnoeren over de criteria om de voorwaarden te bepalen voor de toepassing van artikel 131, lid 3, van Richtlijn 2013/36/EU (RKV) met betrekking tot de beoordeling van andere systeemrelevante instellingen.

[2]  Aangezien Dexia onderworpen is aan de specifieke vereisten van een door de EU goedgekeurd herstructureringsplan, werd zij niet opgenomen in de lijst van instellingen waaraan dit extra kapitaalvereiste wordt opgelegd.

[3]  Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen.