Hof van Cassatie verwerpt cassatieberoep van private aandeelhouder

Het Hof van Cassatie heeft op 19 oktober 2020 uitspraak gedaan in het kader van een voorziening in cassatie die door een private aandeelhouder van de Nationale Bank werd ingesteld tegen een arrest van het Hof van Beroep Brussel van 28 oktober 2019 (inzake de opmaak van de jaarrekening van de Nationale Bank). In dit arrest had het Hof van Beroep de eerdere uitspraak van de Rechtbank van Koophandel Brussel bevestigd en het hoger beroep van de betrokken aandeelhouder ongegrond verklaard. Het Hof stelde daarbij vast dat de Nationale Bank haar jaarrekening, op een aantal door de betrokken aandeelhouder betwiste punten, opmaakt in overeenstemming met het bijzonder boekhoudkundig referentiekader dat op haar van toepassing is. Zie https://www.nbb.be/nl/artikels/hof-van-beroep-brussel-bevestigt-correcte-opmaak-jaarrekening-nationale-bank.

In het recent uitgesproken arrest verwerpt het Hof van Cassatie het cassatieberoep van de betrokken aandeelhouder tegen voormeld arrest van het Hof van Beroep Brussel. Deze uitspraak past in een lange reeks van vonnissen en arresten die door verschillende juridische instanties zijn uitgesproken tussen enkele aandeelhouders en de Nationale Bank, telkens in het voordeel van deze laatste, en waaruit blijkt dat de Nationale Bank het sui generis rechtskader dat op haar van toepassing is correct toepast. Zie https://www.nbb.be/nl/artikels/kortgedingrechter-bevestigt-dat-de-nationale-bank-haar-aandeelhouders-toereikend-informeert.