Einde van overgangsregeling voor het verlenen van beleggingsdiensten, het verrichten van beleggingsactiviteiten, aanbieden van betalingsdiensten, uitgifte en/of distributie van elektronisch geld en het verzekeringsbedrijf na de Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (hierna “VK”) heeft de Europese Unie (hierna “EU”) verlaten op
31 januari 2020 en is overgegaan in een overgangsperiode die liep tot en met 31 december 2020.
Er werd bovendien een akkoord afgesloten tussen het VK en de EU genaamd « EU-UK Trade and Cooperation Agreement » dat geen bijzondere behandeling voorziet voor financiële diensten na de Brexit. Vanaf 1 januari 2021 wordt het VK beschouwd als een derde land voor de toepassing van het financieel toezicht.

Bijgevolg zullen de kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, betalingsinstellingen, instellingen voor elektronisch geld en verzekeringsondernemingen die ressorteren onder het recht van het VK en die vóór 31 december 2020 in België actief waren, hun activiteiten in België slechts kunnen verderzetten, indien zij:

  • een vergunning bekomen bij de Nationale Bank van België of de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna “FSMA”) voor de vestiging van een Belgisch bijkantoor van een kredietinstelling, een beleggingsonderneming, een betalingsinstelling, instelling voor elektronisch geld of verzekeringsonderneming die onder het recht van een derde land ressorteert, of
  • hun activiteiten beperken tot de in de GATS of in de OESO handelsakkoorden vrijgestelde verzekeringsactiviteiten (i.e. zee- en vervoerverzekeringen), of
  • hun activiteiten beperken tot het beheer van verzekeringsportfolio's in run-off op voorwaarde dat zij voldoen aan de voorwaarden die daartoe in een koninklijk besluit van 22 december 2020[1] worden vastgesteld, of
  • hun activiteiten beperken tot het verlenen van beleggingsdiensten en het verrichten van beleggingsactiviteiten zonder vestiging in België ten aanzien van per se professionele cliënten, in aanmerking komende tegenpartijen en in België gevestigde Britse personen. Hiervoor dienen zij zich bij de FSMA aan te melden.

 

[1] Koninklijk besluit van 22 december 2020 tot uitvoering, voor wat de verzekeringsondernemingen, de verzekerings-, de nevenverzekerings- en de herverzekeringstussenpersonen betreft, van artikel 20, eerste lid van de wet van 3 april 2019 betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.