Dividend voor het boekjaar 2008

Resultaat en dividend voor het boekjaar 2008

Overeenkomstig artikel 44 van de statuten heeft de Regentenraad vandaag de jaarrekening van de Nationale Bank van België goedgekeurd. De bedrijfsrevisor heeft bij de jaarrekening een verklaring zonder voorbehoud afgeleverd en heeft bevestigd dat de boekhoudkundige gegevens opgenomen in huidig bericht overeenstemmen met de jaarrekening.

De jaarrekening en het jaarverslag van de Nationale Bank zullen op 13 maart 2009 integraal worden bekendgemaakt.

Resultaat

Het balanstotaal 2008 bedraagt € 153,2 miljard, en de winst na belasting € 444,6 miljoen.

In vergelijking met 2007 is het balanstotaal met meer dan 36 % gestegen, voornamelijk ingevolge verruimde kredietverstrekking in vreemde valuta aan Belgische banken. De aanzienlijke stijging van het winstcijfer resulteert voornamelijk uit de sterke aangroei van het volume van de netto-rentegevende activa van de Bank.

De opbrengsten van de noodhulp (Emergency Liquidity Assistance - ELA) die de Bank in de loop van 2008 heeft verleend aan Belgische banken, zijn voor rekening van de Belgische Staat, overeenkomstig de organieke wet van de Bank (toepassing van de zogenaamde 3%-regel). De winst van de Bank is er dan ook niet door beïnvloed.

Dividend

Het nettodividend voor het boekjaar 2008 werd vastgesteld op € 56,25. Het brutobedrag van het dividend en de roerende voorheffing bedragen respectievelijk € 75 en € 18,75.

Dit dividend zal betaalbaar zijn vanaf woensdag 1 april 2009.

Aan de houders van gedematerialiseerde aandelen en van aandelen die op naam zijn ingeschreven bij de Nationale Bank of die bij haar in open bewaargeving zijn neergelegd zal het dividend op die dag automatisch worden uitbetaald. Voor de houders van aandelen aan toonder zal het dividend vanaf die dag betaalbaar zijn tegen afgifte van coupon nr. 207 in de zetel van de Nationale Bank te Brussel of in haar vestigingen.

Het aandeel NBB zal ex coupon noteren vanaf vrijdag 27 maart 2009.

Perscommuniqué (pdf - 21k)