De NBB wil dat de Belgische kredietinstellingen en (her)verzekeraars tijdens de eerste negen maanden van 2021 geen of slechts in beperkte mate dividend uitkeren

De Nationale Bank van België maant de Belgische kredietinstellingen en (her)verzekeraars aan tijdens de eerste negen maanden van 2021 geen of slechts in beperkte mate dividend uit te keren. Deze nieuwe aanbeveling volgt op de bestaande aanbeveling dat dividendbetalingen worden opgeschort tot minstens 1 januari 2021. Daarenboven beveelt de Bank een verdere voorzichtige houding inzake variabele verloning aan.

Als gevolg van blijvende onzekerheid met betrekking tot zowel de korte- als langetermijnimpact van COVID-19 en de bestendiging van belangrijke neerwaartse risico’s blijft het behoud van een veerkrachtige financiële sector via voldoende kapitaalreserves van groot belang. Die reserves moeten – indien nodig – prioritair aangewend worden voor het opvangen van verliezen en het verzekeren van de continuïteit van de financiële intermediatie, en meer in het bijzonder kredietverlening en verzekeringsactiviteiten ten gunste van de reële economie.

Tegen deze achtergrond heeft de European Systemic Risk Board (ESRB) vandaag een nieuwe aanbeveling gepubliceerd waarin ze de bevoegde en relevante prudentiële autoriteiten oproept om de nodige acties te ondernemen om de uitkering van dividenden enkel toe te laten mits respect van strikte voorwaarden voor de periode vanaf 2 januari 2021 tot 30 september 2021. In haar nieuwe aanbeveling van 15 december 2020 heeft de ECB als prudentieel toezichthouder deze aanbeveling opgevolgd.

Als micro- en macroprudentieel toezichthouder zal de Nationale Bank van België gevolg geven aan de nieuwe aanbeveling van de ESRB (ESRB/2020/15) en haar eerdere aanbevelingen ten aanzien van de Belgische financiële instellingen[1] (kredietinstellingen en (her)verzekeringsondernemingen onder haar toezicht) aanpassen. Naast de publicatie van een nieuwe macroprudentiële mededeling op 18 december zal de Bank in de nabije toekomst ook een nieuwe mededeling voor kredietinstellingen en een nieuwe circulaire voor de verzekeringssector publiceren.

Voor de gedetailleerde informatie ter zake zie: Macroprudentieel toezicht

[1] Omwille van macroprudentiële redenen is deze mededeling van kracht op alle kredietinstellingen en (her)verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht.