De Nationale Bank verlengt zijn aanbeveling om dividenduitkeringen binnen de verzekeringssector tijdelijk op te schorten

De verzekeringssector wordt net als andere economische sectoren getroffen door de gevolgen van de COVID-19 pandemie. Ondanks dat de solvabiliteit van de verzekeringssector op een adequaat niveau blijft, heerst er nog steeds veel onzekerheid over de lange termijn gevolgen van de COVID-19 pandemie voor de verzekeringssector. De financiële en prudentiële staten van de verzekeraars worden gekenmerkt door grote onzekerheid in de assumpties die aan de basis liggen van de lange termijn projecties nodig voor het opzetten van de balans. Dit geeft aanleiding tot bijkomende complexiteit en onzekerheid bij het inschatten van de impact van de COVID-19 pandemie op de financiële positie van de verzekeraars.

In overeenstemming met de aanbevelingen van ESRB van 27 mei, blijft de Bank er dan ook op aandringen dat de verzekeraars hun geplande dividenduitkeringen opschorten en verlengt zij haar aanbeveling tot ten minste 1 januari 2021. Verder blijft de Bank oproepen tot een prudente en conservatieve houding inzake variabele beloning en winstdeelname. Het wettelijk bestuursorgaan van de (her)verzekeraars dient alle relevante en noodzakelijk maatregelen te treffen zodat gevolg kan worden gegeven aan deze aanbevelingen van de Bank.

Om deze aanbevelingen te implementeren, zal de Bank de nodige aanpassingen introduceren aan de Circulaire NBB_2020_12.