De Nationale Bank van België zet belangrijke stappen naar een duurzame en inclusieve klimaatneutrale economie

Op 29 maart publiceerde de Nationale Bank van België haar Handvest over duurzaam en verantwoord investeren en haar klimaatgerelateerde rapportage, twee documenten die een grote stap voorwaarts betekenen op weg naar een duurzame en inclusieve klimaatneutrale economie.

Met de publicatie van deze documenten bevestigt de Nationale Bank haar engagement om duurzaam en verantwoord te investeren. Het Handvest voor duurzaam en verantwoord investeren biedt een overkoepelend kader voor de integratie van deze principes in het beheer van de eigen reserves van de Bank. Deze principes zijn immers steeds bepalender geworden voor de activiteiten van de Bank, met inbegrip van het beheer van haar niet-monetairbeleidsportefeuilles. In dit opzicht beschouwt de Bank duurzaamheid als een vierde doelstelling van haar strategische beleid voor portefeuillesamenstelling, naast liquiditeit, veiligheid en rendement.

Het Handvest bouwt voort op vorige inspanningen en bestaande praktijken (zoals het selecteren van emittenten op duurzaamheids- en verantwoordelijkheidskenmerken) en is bedoeld als informatiebron en leidraad voor het beheer van de niet-monetairbeleidsportefeuilles van de Bank. Het Handvest wordt aangevuld met bewezen innovaties uit de sector en bevat inzichten en ervaringen uit de internationale context, zoals de richtsnoeren van het Network for Greening the Financial System. Het is ook afgestemd op internationale standaarden, bijvoorbeeld voor de beoordeling van groene of sociale obligaties. Het Handvest zal als een referentie dienen voor de teams die zich bezighouden met het ontwerp en de uitvoering van de investeringsstrategieën en -activiteiten van de Bank.

Evenzo is de klimaatgerelateerde rapportering gebaseerd op het groeiende bewustzijn van het belang van klimaatgerelateerde risico’s voor beleggingsportefeuilles. De eerste rapporteringen van de Bank over klimaatgerelateerde risico’s en opportuniteiten bieden tevens transparantie over de uitstoot van broeikasgassen in verband met het beheer van haar eigen reserves. Deze rapporteringen vormen het begin van een jaarlijkse rapportagecyclus die de interne inspanningen van de Bank op het gebied van klimaatverandering zal versterken en externe belanghebbenden zal informeren.

Overeenkomstig de rapporteringspijler van het Handvest wil de Bank de transparantie waarborgen door het publiek adequate informatie te verstrekken over de gevolgen van klimaatgerelateerde risico’s voor haar portefeuilles en het beheer ervan. De openbaar gemaakte indicatoren omvatten de emissies die de Bank als activa-eigenaar heeft gefinancierd, dat wil zeggen het zogenaamde “gefinancierde emissies”-aandeel van haar Scope 3-emissies. De rapporteringsmethodologie is gebaseerd op de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures, die werd opgericht door de Raad voor Financiële Stabiliteit (Financial Stability Board). De uniforme aanpak werd gezamenlijk ontwikkeld door de nationale centrale banken van het Eurosysteem en de Europese Centrale Bank, wat bovenal nuttig is voor de berekening van klimaatgerelateerde indicatoren.

SRI TCFD