De ECB kondigt een noodaankoopprogramma van € 750 miljard aan om de gevolgen van de pandemie te bestrijden

De Raad van Bestuur van de ECB heeft tijdens een buitengewone vergadering op woensdagavond 18 maart het volgende besloten:

  • Een nieuw tijdelijk programma voor de aankoop van obligaties van de private en overheidssector te lanceren om de ernstige risico's voor het transmissiemechanisme van het monetair beleid en de vooruitzichten voor het eurogebied als gevolg van de uitbraak en de escalerende verspreiding van het coronavirus, COVID-19, tegen te gaan.

Dit nieuwe noodaankoopprogramma om de gevolgen van de pandemie te bestrijden (Pandemic Emergency Purchase Programme of PEPP) zal over een bedrag van in totaal 750 miljard EUR beschikken. De aankopen zullen tot eind 2020 worden uitgevoerd en zullen alle activaklassen omvatten die in aanmerking komen voor het bestaande programma voor de aankoop van activa (Asset Purchase Programme of APP).

De aankopen van overheidspapier van de verschillende landen zal blijven gebeuren volgens de kapitaalverdeelsleutel van de nationale centrale banken. Tegelijkertijd zullen aankopen in het kader van het nieuwe PEPP op flexibele wijze plaatsvinden. Dit maakt afwijkingen in de verdeling van de nettoaankopen in de tijd, over de activaklassen en tussen de landen mogelijk.

Voor aankopen in het kader van het PEPP zullen ook door de Griekse overheid uitgegeven effecten in aanmerking worden genomen.

De Raad van Bestuur zal de nettoaankopen van activa in het kader van het PEPP beëindigen zodra hij oordeelt dat de crisisfase van het coronavirus COVID-19 voorbij is, maar in ieder geval niet voor het einde van het jaar.

  • Het scala aan in aanmerking komende activa in het kader van het programma voor de aankoop van effecten van de bedrijfssector (corporate sector purchase programme – CSPP) uit te breiden tot niet-financieel handelspapier (commercial paper), waardoor alle handelspapieren van voldoende kredietkwaliteit in aanmerking komen voor aankoop in het kader van het CSPP.
  • De onderpandsvereisten te versoepelen door de belangrijkste risicoparameters van het onderpandskader aan te passen. In het bijzonder zullen wij het toepassingsgebied van de additionele kredietvorderingen (Additional Credit Claims, ACC) uitbreiden tot vorderingen die verband houden met de financiering van de bedrijfssector. Dit zal ervoor zorgen dat tegenpartijen ten volle gebruik kunnen blijven maken van de herfinancieringstransacties van het Eurosysteem.

De Raad van Bestuur van de ECB is vastbesloten zijn rol te spelen bij het ondersteunen van alle burgers van het eurogebied in deze uiterst uitdagende tijd. Daartoe zal de ECB ervoor zorgen dat alle sectoren van de economie kunnen profiteren van ondersteunende financieringsvoorwaarden die hen in staat stellen deze schok op te vangen. Dit geldt evenzeer voor gezinnen, bedrijven, banken en overheden.

De Raad van Bestuur zal binnen zijn mandaat alles doen wat nodig is. De Raad van Bestuur is volledig bereid om de omvang van zijn programma's voor de aankoop van activa te vergroten en de samenstelling ervan aan te passen, zo veel als nodig is en zo lang als nodig is. Hij zal alle opties en alle onvoorziene omstandigheden onderzoeken om de economie doorheen deze schok te ondersteunen.

Voor zover bepaalde zelf opgelegde limieten een belemmering zouden kunnen vormen voor de maatregelen die de ECB moet nemen om haar mandaat te vervullen, zal de Raad van Bestuur overwegen deze te herzien voor zover dat nodig is om haar maatregelen in verhouding te brengen tot de risico's waarmee we worden geconfronteerd. De ECB zal geen risico's tolereren betreffende de soepele transmissie van haar monetair beleid in alle landen van het eurogebied.