De Belgische economie zou met 0,2 % groeien in het derde kwartaal van 2023

Brussel, september 2023 – De Belgische economische groei koelde in het tweede kwartaal van 2023 iets meer af dan verwacht. De recentste kwartaalstatistieken van het INR geven aan dat het reële bbp in het tweede kwartaal met 0,2 % groeide. We verwachten momenteel dat de bbp-groei in het derde kwartaal van 2023 ook op 0,2 % zal uitkomen.

Volgens de recentste statistieken van het INR bedroeg de Belgische reële bbp-groei 0,2 % in het tweede kwartaal van 2023, wat iets lager is dan de raming in de BCM van juni 2023 (0,4 %) en het groeicijfer dat in het eerste kwartaal van het jaar werd opgetekend (0,4 %).

In het tweede kwartaal werd de groei nog steeds geschraagd door een sterke toename van de gezinsconsumptie en de diensten. De gezinsconsumptie zou in het huidige kwartaal in een sterk - maar misschien enigszins gematigder - tempo blijven groeien, terwijl de koopkracht fors toeneemt.

De bedrijfsinvesteringen naar volume namen opnieuw zeer sterk toe in het tweede kwartaal en zullen naar verwachting blijven stijgen in het derde kwartaal, zij het in een iets gematigder tempo. Investeringen in woningen namen duidelijk af in het tweede kwartaal en zullen wellicht verder dalen in het derde kwartaal.

De overheidsconsumptie nam onverwacht af in het tweede kwartaal, maar zou naar een (gematigde) positieve groei terugkeren, terwijl de overheidsinvesteringen naar verwachting zullen aantrekken, onder impuls van het uitvoeren van de deels Europees gefinancierde investeringsplannen en de gebruikelijke verkiezingscyclus. De bijdrage van de netto-uitvoer aan de groei zal in het derde kwartaal naar verwachting negatief blijven.

Het BREL-model van de NBB raamt de groei in het derde kwartaal momenteel op ongeveer 0,2 %, terwijl het R2D2-model duidelijk meer optimistisch blijft en een groei van meer dan 0,5 % voorspelt. Er moet worden opgemerkt dat deze prognoses nog steeds heel onzeker zijn. De enorme schokken sinds de aanvang van de COVID-19-crisis vormen nog steeds een uitdaging voor ramingen op basis van de gebruikelijke tijdreeksmodellen.

Al met al verwachten we op dit ogenblik dat de economische bedrijvigheid met 0,2 % zal toenemen in het derde kwartaal van 2023. Dat stemt zowat overeen met de BREL-raming maar ligt duidelijk onder de prognose van R2D2. Negatieve risico’s, die vooral betrekking hebben op een sterker dan verwachte vertraging van de gezinsconsumptie tijdens de zomer, zullen waarschijnlijk geen echt grote invloed op de totale groei hebben. Een krimp van de economie in het derde kwartaal lijkt op dit moment weinig waarschijnlijk.