De Belgische economie zou in het derde kwartaal van 2022 licht krimpen met 0,2 %

De Belgische economische groei is zoals verwacht in het tweede kwartaal van 2022 duidelijk teruggevallen. Volgens de huidige INR-statistieken nam het bbp op kwartaalbasis nog toe met 0,2 %. Dit is wat beter dan onze raming in de Business Cycle Monitor van juni 2022 (0,0 %). Gelet op de verslechterende externe omgeving in het tweede kwartaal, wijst het licht positieve groeicijfer erop dat de hersteldynamiek in de dienstensector na de pandemie de groei nog steeds ondersteunde en sterker doorwoog dan de economische tegenwinden, vooral veroorzaakt door de sterk oplopende energieprijzen. Het is echter onwaarschijnlijk dat het herstel in de door de pandemie getroffen sectoren even krachtig is in het derde kwartaal, terwijl de tegenwinden verder zijn toegenomen. We verwachten dan ook dat de economische activiteit in het derde kwartaal met 0,2 % zal krimpen.

Het Belgische reële bbp nam in het tweede kwartaal van 2022 met 0,2 % toe. Hoewel dit een duidelijke vertraging is ten opzichte van het eerste kwartaal, ligt dit wat boven onze raming van 0 % groei in de vorige Business Cycle Monitor.

De groei van het bbp werd voornamelijk geschraagd door de verdere forse uitbreiding van de gezinsconsumptie en in het bijzonder de diensten. De scherpe toename van de energieprijzen en de vertraagde werking van de indexatiesystemen drukken echter minstens tijdelijk de koopkracht van de huishoudens, terwijl het consumentenvertrouwen laag blijft. Dit zou in het derde kwartaal van 2022 moeten leiden tot een afname van de private consumptie. Niettemin blijven de fundamentele determinanten voor de gezinsconsumptie gezond, waardoor de consumptiegroei op wat langere termijn waarschijnlijk weer zal aantrekken naarmate de prijsdruk terugvalt en de indexeringsmechanismen de nominale inkomens verhogen.

Snel toenemende productiekosten en de onzekere economische vooruitzichten hebben ook geleid tot een daling van de bedrijfsinvesteringen in het tweede kwartaal. Het ondernemersvertrouwen blijft verzwakken en de vraagvooruitzichten verslechteren verder, al blijven die nog op/rond het peil van voor de pandemie. We verwachten dan ook dat de bedrijfsinvesteringen in het derde kwartaal opnieuw zullen afnemen. Ook de woninginvesteringen zullen naar verwachting licht inkrimpen.

De overheidsconsumptie zou in het derde kwartaal opnieuw aan een gematigd tempo moeten toenemen, terwijl de uitvoering van investeringsplannen moet leiden tot een verdere expansie van de overheidsinvesteringen. De bijdrage van de netto-uitvoer tot de bbp-groei zou dicht bij nul moeten blijven, aangezien invoer en uitvoer in ongeveer dezelfde mate zouden moeten terugvallen.

Het ‘BREL’-nowcastingmodel van de NBB voorspelt een groei van -0,4 % op kwartaalbasis in het derde kwartaal van 2022, terwijl het ‘R2D2’-model heel wat optimistischer is, met een groeiraming van 1,5 %. De onzekerheid rond die nowcastingmodellen blijft in de huidige omstandigheden echter buitengewoon groot. De enorme schok van de COVID-19-crisis vormt een uitdaging voor de raming van de gebruikelijke tijdreeksmodellen. Bijkomende elementen moeten mee in beschouwing genomen worden, zoals de mogelijk uitbreidende productieverlagingen in bepaalde bedrijfstakken die relatief sterk worden getroffen door de bijzonder hoge energieprijzen.

Al met al verwachten we momenteel dat de Belgische economische bedrijvigheid in het derde kwartaal met 0,2 % zal afnemen. Dit ligt in lijn met de mediaan van de 1-indicatormodellen en bevindt zich aan lage kant van de bandbreedte die geboden wordt door de twee nowcastmodellen. Het moet opnieuw benadrukt worden dat de onzekerheid rond deze nowcast groot is. Een hogere uitkomst is zeker mogelijk gelet op de recente positieve verrassingen inzake gezinsconsumptie en de sterke arbeidsmarkt. Daarentegen is een verdere verslechtering van de economische situatie waarschijnlijk indien de druk vanwege de huidige energieprijzen aanhoudt of intensiveert.