COVID-19 steunmaatregel: Overheid herverzekert tijdelijk kortlopend handelskrediet

De regering bereikte op 21 april 2020 een protocolakkoord met Credendo ECA, Assuralia en de private kredietverzekeringsondernemingen over een herverzekeringsprogramma van de Belgische Staat voor kortlopende handelskredieten. Het protocolakkoord, dat onder meer door bemiddeling van de Nationale Bank van België tot stand kwam, ondersteunt de Belgische bedrijven in de uitdagende economische marktomgeving die de corona / COVID-19 pandemie heeft veroorzaakt.

In het kader van de uitbraak van COVID-19 en om de schadelijke gevolgen ervan voor de economie en de handel tegen te gaan, werd op 21 april 2020 een memorandum van overeenstemming ondertekend betreffende een herverzekeringsprogramma voor commerciële kortetermijnkredietverzekeringen (minder dan 2 jaar) van de Belgische staat door de minister van Financiën, de minister van Economie, de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel, Credendo – Export Credit Agency, Assuralia en de kredietverzekeringsondernemingen Atradius, Coface, Credendo – Short-Term Non-EU Risks, Credendo – Excess & Surety en Euler Hermes. Deze overeenkomst werd onderhandeld onder auspiciën van de Nationale Bank van België.

Kredietverzekering van handelsvorderingen tussen bedrijven vormt een essentiële schakel in de handel van de Belgische bedrijven. Ondernemingen geven immers vaak uitstel van betaling van de factuur op 30, 60, 90 of 180 dagen. Indien de koper de factuur niet betaalt, keert de kredietverzekeraar een schadevergoeding uit aan de leverancier. Die vergoeding loopt  op tot 85 / 95% van het factuurbedrag.  Kredietverzekeringsondernemingen vervullen dus een belangrijke rol in het verschaffen van werkkapitaal aan bedrijven. 

Door de economische disruptie die de corona / COVID-19 pandemie veroorzaakt,verwachten de kredietverzekeringsondernemingen nu dat heel wat debiteuren de volgende maanden betalingsmoeilijkheden zullen hebben waardoor het risico dat er schade moet uitbetaald worden dus gevoelig vergroot. Gevolg is dat de kredietverzekeringsondernemingen, om hun eigen solvabiliteit te beschermen, de kredietlimieten van heel wat debiteuren noodgedwongen verminderen. Bovendien is het inschatten van de kredietwaardigheid van de bedrijven in de huidige economische situatie een moeilijke opdracht.

Om ervoor te zorgen dat de kredietverzekeringsondernemingen de kredietlijnen op een adequaat niveau vasthouden, bereikten de kredietverzekeraars vandaag met de federale regering een akkoord over een eenvoudig mechanisme van staatssteun. De onderhandelingen over dit protocolakkoord werden mede door de Nationale Bank, de toezichthouder op de verzekeringssector in ons land, gefaciliteerd.

Het protocolakkoord houdt in dat de overheid een herverzekeringsprogramma aanbiedt voor polishouders gedomicilieerd in België en die verzekerd zijn bij een kredietverzekeringsondernemingen die actief is in België. Het herverzekeringsprogramma wordt opgezet tussen Credendo – Export Credit Agency en de sector. Daarbij is het de bedoeling om de bestaande kredietlimieten die onder het herverzekeringsprogramma vallen niet onnodig op te schorten.  De kredietverzekeringsondernemingen zullen zich ertoe verbinden om de kredietlimieten die daadwerkelijk benut zijn geworden in de 12 maanden voorafgaand aan 1 maart 2020, zoveel als mogelijk intact te houden tot eind 2020.

In ruil voor deze verbintenis zal Credendo – Export Credit Agency, handelend voor rekening van de Staat, zich ertoe verbinden de risico's die door de voornoemde in België gevestigde kredietverzekeringsondernemingen worden onderschreven, te herverzekeren. Het herverzekeringsprogramma bepaalt dat een aanzienlijk deel van de schadeloosstellingen door de verzekeraars zal blijven worden gedragen, waarbij deze verdeling evolueert in functie van de verliesratio. Het herverzekeringsprogramma voorziet ook in een progressieve verdeling van de premies tussen de verzekeraar en Credendo, mede bepaald door de verliesratio.

Er zal een rapporteringsmechanisme worden ingesteld om de betrokkenheid van de kredietverzekeringsondernemingen te controleren. Het zal bestaan uit een maandelijkse rapportage over de ontwikkeling van de bestaande kredietlimieten. Het spreekt voor zich dat de vertrouwelijkheid van commerciële gegevens gewaarborgd is. Indien de staat daarom verzoekt, zal de kredietverzekeraar kort moeten uitleggen op welke basis hij een beslissing heeft genomen, om aan te tonen dat het niet om een arbitraire beslissing ging. 

Het memorandum van overeenstemming is gesloten onder de opschortende voorwaarde dat het door de Europese Commissie wordt goedgekeurd.

Het sluiten van deze overeenkomst en de uitvoering ervan beantwoorden aan de bezorgdheid van het bedrijfsleven. Credendo – Export Credit Agency, dat namens de staat optreedt, en elke particuliere kredietverzekeringsonderneming die het protocol heeft ondertekend, hebben zich er derhalve toe verbonden zo spoedig mogelijk een bilateraal herverzekeringsverdrag te sluiten.