Consultatie over de ontwerpteksten tot omzetting van Richtlijn 2014/65/EU (MiFID II)

Toepassingsveld

Deze consultatie is bestemd voor alle partijen die belang hebben bij het verstrekken van beleggingsdiensten of de uitoefening van beleggingsactiviteiten in België, alsook bij de activiteiten van de infrastructuren van de markten voor financiële instrumenten.

Samenvatting/Doelstelling

Op verzoek van de Minister van Financiën houdt de Nationale Bank van België een consultatie om het standpunt van de verschillende marktdeelnemers te kennen over twee ontwerpteksten tot omzetting van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (hierna 'de MiFID II-richtlijn').

De consultatie betreft meer in het bijzonder de volgende twee teksten:

De bepalingen van de MiFID II-richtlijn die onder de bevoegdheid van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vallen, worden omgezet in teksten die ter consultatie op de website van deze laatste zijn gepubliceerd: http://www.fsma.be/nl/Doormat/Consultations/Cons.aspx.

De algemene benadering die in het kader van deze omzettingswerkzaamheden is gevolgd, bestaat erin de bepalingen van de MiFID II-richtlijn getrouw om te zetten, waarbij, voor de aangelegenheden die door de richtlijn worden geregeld, de opname van aanvullende vereisten naast die waarin door de richtlijn is voorzien, zoveel mogelijk wordt beperkt.

Met het oog op de consistentie worden een aantal bepalingen op uniforme wijze van toepassing verklaard, namelijk in de gevallen waar de omgezette bepalingen slechts illustraties zijn van algemene principes die reeds op uniforme wijze van toepassing zijn op de kredietinstellingen en de beursvennootschappen, alsook in de gevallen waar dit gerechtvaardigd is om het level playing field te waarborgen. Om de leesbaarheid te bevorderen, zijn deze bepalingen in de ontwerpteksten in het grijs gemarkeerd.

De opties die door de richtlijn aan de lidstaten worden geboden en waarvan in de ontwerpteksten gebruik wordt gemaakt, zijn in het groen gemarkeerd.

  • In artikel 64 van de wet 25 april 2014, waarin artikel 16, lid 7 van de MiFID II-richtlijn wordt omgezet, wordt de verplichting tot het bijhouden van telefoongesprekken en elektronische communicatie uitgebreid naar het bijhouden van telefoongesprekken en elektronische communicatie in verband met de verlening van diensten inzake beleggingsadvies. In de praktijk lijkt het immers moeilijk de verlening van diensten inzake beleggingsadvies af te scheiden, wanneer deze diensten ook aanleiding geven tot het verrichten van diensten voor het ontvangen en doorgeven van orders of het uitvoeren van orders. Voorts zijn deze diensten in het kader van de MiFID II-verordening aan aanvullende vereisten onderworpen, met name wanneer ze op onafhankelijke wijze worden verstrekt. Gelet op het groeiend aantal diensten dat via telefoon of e-mail wordt geleverd, is het gerechtvaardigd dat de gesprekken en communicaties die met deze dienstverlening verband houden, worden bijgehouden zodat de FSMA haar toezichtsbevoegdheden ter zake ten volle kan uitoefenen;

  • Overeenkomstig artikel 16, lid 11 van MiFID II voorziet artikel 533, § 4, tweede lid van de wet van 25 april 2014 momenteel in de mogelijkheid voor de Bank om in uitzonderlijke omstandigheden aanvullende vereisten op te leggen teneinde de tegoeden van de cliënten te beschermen, via reglementen die zijn vastgesteld met toepassing van artikel 12bis van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België. De ontwerpwet past de tekst zodanig aan dat deze aanvullende vereisten via een koninklijk besluit moeten worden opgelegd.

Modaliteiten voor de consultatie

De consultatieperiode is afgesloten op 20 januari 2017.