Circulaire NBB_2023_17 / Rapporteringsverplichtingen inzake het aan de niet-handelsactiviteiten verbonden renterisico en creditspreadrisico