Circulaire NBB_2023_07 / Richtsnoeren inzake gezonde beheerpraktijken en rapportering over het aan de niet-handelsactiviteiten verbonden renterisico en creditspreadrisico