Circulaire NBB_2021_33 / Richtsnoeren van de EBA van 6 mei 2020 inzake kredietrisicolimitering voor instellingen die gebruik maken van een interne-ratingbenadering (IRB) met eigen ramingen van LGD’s (EBA/GL/2020/05)