Circulaire NBB_2016_46 / Circulaire van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België over de berekening en inning van de bijdragen verschuldigd door ondernemingen die niet bijdrageplichtig zijn aan het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds