Centrale voor kredieten aan particulieren: de belangrijkste evoluties in 2014

Eind 2014 bevat de Centrale de gegevens van 6 226 566 personen en 11 325 503 kredieten, een lichte daling met respectievelijk 0,4 % en 1,2 % tegenover 2013.

In de loop van het jaar werden 1 449 299 nieuwe kredietovereenkomsten geregistreerd, waarbij vooral de evolutie bij de hypothecaire kredieten opvalt. Terwijl in de eerste jaarhelft het aantal nieuwe hypotheekleningen gemiddeld nog 20 % lager lag dan in dezelfde periode van 2013, is dit beeld vanaf het derde trimester volledig omgeslagen. Vooral in de laatste maanden van 2014 kende de hypothecaire kredietverlening een absolute piek. De verklaring hiervoor is tweeërlei. Enerzijds hebben de erg lage rentevoeten een groot aantal kredietnemers ertoe gebracht hun woonkrediet te herfinancieren, hetgeen als een nieuw krediet in de Centrale geregistreerd wordt. Anderzijds hebben veel consumenten geanticipeerd op het nieuwe, minder gunstige woonbonusregime dat vanaf 2015 in Vlaanderen in voege treedt. Dit laatste blijkt uit het feit dat de aangroei in Vlaanderen aanzienlijk groter is dan in de twee andere regio’s. Uiteindelijk werden er 443 782 nieuwe hypothecaire kredieten geregistreerd in 2014, hetgeen de helft meer is dan het jaar voordien.

Daarnaast werden er ook 508 863 nieuwe leningen op afbetaling (- 0,4 %) en 87 587 nieuwe verkopen op afbetalingen (- 0,7 %) gemeld. De daling van het aantal nieuwe kredietopeningen met 24,0 % (409 067 contracten) is het gevolg van technische aanpassingen die door enkele kredietgevers werden uitgevoerd in 2013. Wanneer van deze operaties abstractie wordt gemaakt, blijft het aantal nieuwe kredietopeningen in 2014 stabiel.

Er werden tevens 155 102 nieuwe betalingsachterstanden in de Centrale opgenomen. Dit is een daling met 0,4 % tegenover 2013. Enkel bij de kredietopeningen wordt een toename vastgesteld (+ 4,1 %).

Eind 2014 telt de Centrale 522 840 achterstallige kredietovereenkomsten (+ 3,8 %). Dit aantal groeit onafgebroken sinds 2008. De oorzaak lijkt echter niet te liggen in een verminderde kwaliteit van de huidige kredietverlening. De wanbetalingspercentages van de kredieten die vanaf 2009 werden afgesloten, liggen globaal genomen immers lager dan de wanbetalingspercentages van de kredieten die vóór de crisis werden toegekend. Betalingsmoeilijkheden waarmee consumenten vandaag geconfronteerd worden, hebben ook meer dan vroeger betrekking op oudere kredieten: bij de leningen op afbetaling deed slechts 35,1 % van de nieuwe betalingsachterstanden uit 2014 zich binnen het jaar na het toekennen van het krediet voor, terwijl dit in 2008 nog 48,1 % bedroeg. Bij de hypothecaire kredieten heeft 26,5 % van de nieuwe wanbetalingen uit 2014 betrekking op een krediet van minder dan twee jaar oud, tegenover 40,8 % in 2008.

Het aantal lopende procedures van collectieve schuldenregeling is met 5,1 % gestegen tot 97 065. Er werden 17 552 nieuwe dossiers door de rechtbanken gemeld (- 0,7 %).

Tot slot werd de Centrale in 2014 door de kredietgevers meer dan 16,1 miljoen keer geraadpleegd.
Er werden tevens 224 233 aanvragen behandeld van consumenten die hun persoonlijke gegevens
wensten te kennen.

Het statistisch verslag van de Centrale voor kredieten aan particulieren is beschikbaar op de website van de Nationale Bank van België.