Antiwitwaswet van 18 september 2017 - Artikelen 11 en 12

Art. 11

§ 1. De onderworpen entiteiten nemen maatregelen die evenredig zijn met hun risico’s, aard en omvang, om hun personeelsleden waarvan de functie dat vereist, en hun agenten of distributeurs bekend te maken met de bepalingen van deze wet en de besluiten en reglementen genomen ter uitvoering ervan, met inbegrip van de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming, en, in voorkomend geval, de verplichtingen bedoeld in artikel 8, § 1, 2° en 3°.

Ze zorgen ervoor dat de in het eerste lid bedoelde personen de gedragslijnen, procedures en internecontrolemaatregelen die overeenkomstig artikel 8, § 1, binnen de onderworpen entiteit worden toegepast, kennen en begrijpen en dat ze beschikken over de vereiste kennis aangaande de toepasselijke methodes en criteria om de verrichtingen te identificeren die verband kunnen houden met WG/FT, aangaande de wijze waarop moet worden gehandeld in een dergelijk geval, en aangaande de wijze waarop moet worden voldaan aan de verplichtingen bedoeld in artikel 8, § 1, 2° en 3°.

Ze vergewissen er zich bovendien van dat de personen bedoeld in het eerste lid op de hoogte zijn van de internemeldingsprocedures bedoeld in artikel 10 en van de in artikel 90 bedoelde procedures voor de melding aan de toezichtautoriteiten.

§ 2. De maatregelen bedoeld in paragraaf 1 houden onder meer in dat de in het eerste lid van die paragraaf bedoelde personen deelnemen aan speciale permanente opleidingsprogramma’s. Ze kunnen worden bepaald rekening houdend met de door deze personen uitgeoefende functies binnen de onderworpen entiteit en met de WG/FT-risico’s waarmee ze geconfronteerd kunnen worden bij de uitoefening van deze functies.

Art. 12

Indien een natuurlijke persoon die onder een van de in artikel 5, § 1, 23° tot en met 25°, vermelde categorieën van onderworpen entiteiten valt, zijn beroepsactiviteit uitoefent als werknemer van een rechtspersoon, zijn de in dit hoofdstuk vastgelegde verplichtingen van toepassing op die rechtspersoon en niet op de natuurlijke persoon.