Antiwitwaswet van 18 september 2017 - Artikel 121

Art. 121

§ 1. De toezichtautoriteiten werken samen en wisselen alle nuttige informatie uit, telkens als dit nodig is voor de uitoefening van hun toezichtsbevoegdheden bepaald bij of krachtens deze wet, met name ten aanzien van onderworpen entiteiten die gelijktijdig onder de bevoegdheid vallen van verschillende toezichtautoriteiten en ten aanzien van de onderworpen entiteiten die deel uitmaken van een groep met dochterondernemingen of bijkantoren die onder de bevoegdheid vallen van verschillende toezichtautoriteiten.

§ 2. De CFI en de toezichtautoriteiten bedoeld in titel 4 werken samen en wisselen alle nuttige informatie uit, telkens als dit nodig is voor de uitoefening van hun bevoegdheden bepaald bij of krachtens deze wet.

§ 3. Voor de toepassing van dit artikel wordt een uitzondering gemaakt op het beroepsgeheim waaraan de betrokken toezichtautoriteiten en de CFI gebonden zijn.