Antiwitwasreglement NBB van 21 november 2017 - Artikel 4

Art. 4

De onderworpen financiële instellingen stellen verschillende risicocategorieën vast, waaraan zij geschikte waakzaamheidsmaatregelen koppelen.

Ze stellen deze risicocategorieën vast op basis van de in artikel 16 van de wet bedoelde algemene risicobeoordeling en van objectieve risicocriteria die onderling coherent gecombineerd zijn.

Voorts zien ze erop toe dat deze risicocategorieën hen in staat stellen om rekening te houden met:

1° de gevallen van hoog risico die zijn geïdentificeerd met toepassing van artikel 19, § 2, van de wet en, ten minste, met de gevallen bedoeld in de artikelen 37 tot 41 van de wet;

2° in voorkomend geval, de gevallen van laag risico die zijn geïdentificeerd met toepassing van artikel 19, § 2, tweede lid, van de wet.