GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door het gebruik van NBB.Stat verklaart u zich akkoord met de hierna volgende gebruiksvoorwaarden.

De Nationale Bank stelt de in NBB.Stat opgenomen gegevens gratis ter beschikking, in overeenstemming met de principes van het "Beleid inzake het hergebruik van ESCB-statistieken". De Nationale Bank behoudt zich evenwel het recht voor om haar beleid met betrekking tot de terbeschikkingstelling en het hergebruik van de statistieken ten allen tijde te wijzigen, herzien of aan voorwaarden te onderwerpen.

Om de gebruikers van NBB.Stat een optimale toegang tot de gegevens te bieden, heeft de Nationale Bank een informatica-infrastructuur uitgebouwd die in staat is de normale en courante informatiebehoeften van de gebruikers te dekken. De toepassing is echter niet bedoeld voor het systematisch en massaal raadplegen of downloaden van gegevensbestanden. Indien de Nationale Bank merkt dat de optimale toegang in het gedrang komt, kan ze beperkingen opleggen. Wie systematisch en massaal gegevens wenst te raadplegen of downloaden, dient contact op te nemen met de Nationale Bank.

De vermelding "Bron: NBB.Stat - Nationale Bank van België" moet worden opgenomen bij ieder hergebruik of iedere publicatie van de inhoud van NBB.Stat, ongeacht de vorm en met inbegrip van hergebruik ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek.

De Nationale Bank is niet aansprakelijk voor de raadpleging, de opvraging en het hergebruik van gegevens uit NBB.Stat door de gebruikers van de toepassing of andere derden. De Nationale Bank is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele stopzetting van de verstrekking of een tijdelijke onbeschikbaarheid van de gegevens.