Maandelijkse bijwerking van 12 april 2021

Printer versie (PDF)

KREDIETVERSTREKKING DOOR INGEZETEN BANKEN AAN NIET-FINANCIËLE VENNOOTSCHAPPEN

Februari 2021

De kredietverstrekking aan de ondernemingen nam in februari weer licht toe. Het jaar-op-jaar veranderingspercentage van de kredietverstrekking door de ingezeten banken aan niet-financiële ondernemingen bedroeg 1,8 % (tegen 1,7 % in januari). Dat verloop weerspiegelt een vertraging van de nettoaflossingen van kortlopende kredieten (minder dan een jaar), parallel aan de verdere vertraging van de verstrekking van kredieten op middellange termijn (tussen één en vijf jaar) en een stabilisatie voor de langlopende leningen (meer dan vijf jaar). De groei van de kredieten op korte termijn liep terug, tot -5,2 % (tegen -5,6 % in januari). Het groeitempo van de leningen op middellange termijn beliep 5,4 % (tegen 5,7 %), terwijl dat van de langlopende kredieten uitkwam op 3,9 % (tegen 3,8 % in de voorgaande maand). Op basis van de seizoengezuiverde gegevens lag het volume van de in februari toegekende nieuwe kredieten € 0,6 miljard hoger dan dat van de afgeloste kredieten.

De gemiddelde rente op de nieuwe bedrijfskredieten liep in februari licht op, tot 1,47 % (tegen 1,45 % in januari), als gevolg van het verloop van de rente op korte en middellange termijn. De rente op kredieten op middellange termijn (met een initiële rentevaste periode van één tot vijf jaar) steeg met 7 basispunten tot 1,59 %, terwijl de rente op kredieten met een initiële rentevaste periode van meer dan vijf jaar met 2 basispunten daalde, tot 1,41 %. Ten slotte bleef de rente op kortlopende kredieten (met een initiële rentevaste periode van minder dan een jaar) met een leenbedrag van minder dan € 1 miljoen vrijwel stabiel (-1 basispunt) op 1,57 %, terwijl die op kredieten met een hoger leenbedrag met 8 basispunten toenam, tot 1,50 %.

RENTETARIEVEN OP NIEUWE KREDIETEN GEWOGEN GEMIDDELDE RENTE

1. Berekend als de verhouding van de gecumuleerde nettostromen van de laatste twaalf maanden tot de uitstaande kredieten in de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar. In deze definitie zijn eventuele herclassificaties en herzieningen van het uitstaande bedrag niet inbegrepen.

2. De maandelijkse nettostromen komen overeen met de bedragen van de nieuwe verstrekte leningen waarvan de waarde van de terugbetalingen wordt afgetrokken.

3. Door de Belgische banken op nieuwe bedrijfskredieten toegepaste gewogen gemiddelde rente. De weging is gebaseerd op het respectieve uitstaande bedrag van de diverse soorten kredieten.