MIR-enquête

De rentetarieven voor ondernemingskredieten in de eurozone zijn sinds 2003 gebaseerd op de resultaten van een geharmoniseerde enquête (MIR-enquête - "Monetary Financial Institutions Interest Rates"). Een gedetailleerde toelichting hierover is terug te vinden op de speciale site (http://www.mfiir.be) van de Bank.

De statistische rubrieken in de enquête zijn geselecteerd met het oog op de analyse van de transmissiemechanismen van het monetaire beleid. In sommige gevallen kunnen ze dus producten omvatten die commercieel sterk uiteenlopend zijn. Zo maakt het gedeelte van de nieuwe enquête inzake leningen aan niet-financiële vennootschappen geen onderscheid meer naargelang de aanwending ervan. Daardoor is het niet mogelijk een tarief te berekenen voor bijvoorbeeld investeringskredieten.

De rentetarieven van de statistiek zijn de werkelijk toegepaste tarieven, dat wil zeggen de tarieven die de kredietinstelling tijdens de referentiemaand heeft gehanteerd in haar contractuele relaties.

De weging van de rentetarieven gebeurt op basis van de werkelijk betrokken bedragen. Zo worden de rentetarieven voor alle nieuwe kredieten gewogen met het bedrag van de respectieve nieuwe contracten. Het kan dus gebeuren dat sommige kredietinstellingen met een uitzonderlijke bedrijvigheid (bijvoorbeeld als gevolg van een promotiecampagne) in bepaalde rubrieken een grote invloed uitoefenen op het gewogen gemiddelde tarief, terwijl hun uitstaande bedragen niet noodzakelijk groot zijn.

Tot slot dient te worden opgemerkt dat de kredietinstellingen in de enquête op willekeurige basis worden geselecteerd uit een vooraf gestratifieerde populatie en dat ze aan de informatieplicht onderworpen zijn.

De volgende rentetarieven worden gepubliceerd voor de nieuwe, in euro luidende contracten:

  • Rekening-courantkredieten;
  • Leningen van hoogstens 1 miljoen EUR met variabel rentetarief of met een initiële rentebepaling tot één jaar;
  • Leningen van hoogstens 1 miljoen EUR met een initiële rentebepaling tussen één en vijf jaar;
  • Leningen van hoogstens 1 miljoen EUR met een initiële rentebepaling voor meer dan vijf jaar;
  • Leningen van meer dan 1 miljoen EUR met een initiële rentebepaling tussen één en vijf jaar;
  • Leningen van meer dan 1 miljoen EUR met een initiële rentebepaling voor meer dan vijf jaar;
  • Leningen van meer dan 1 miljoen EUR met variabel rentetarief of met een initiële rentebepaling tot één jaar.

Aangezien de declaranten de totale productie van de maand dienen te vermelden, worden de waardes van contracten met een looptijd van minder dan één maand gecumuleerd in de referentiemaand. Dit kan het totaal beïnvloeden wanneer er in een maand veel zeer kortlopende contracten (bijvoorbeeld weekcontracten) zijn.

Vanaf juli 2010 zal de enquête worden uitgebreid en meer gedetailleerde variabelen omvatten. De eerste uitgave van die nieuwe versie zal betrekking hebben op de gegevens van juni 2010.