S22 - Derde landen en internationale organisaties


Internationale instellingen met zetel buiten België Show/Hide InfoTabel als TXT - CSV

Benaming Afkorting Nace BTW-nummer of Nationaal nummer
Administratief Centrum voor de Sociale Zekerheid van de Rijnschippers - Centre administratif de la sécurité sociale pour les bateliers rhénans - Administrative Centre of Social Security for Rhine Boatmen (Straatsburg)      
Afrikaanse Ontwikkelingsbank - Banque africaine de développement - African Development Bank (Abidjan)      
Agence d' approvisionnement et d' entretien - Maintenance and Supply Agency (Capellen (Luxembourg)) Namsa    
Agentschap voor Culturele en Technische Samenwerking - Agence de coopération culturelle et technique - Agency for Cultural and Technical Cooperation (Parijs)      
Aziatische ontwikkelingsbank - Banque asiatique de développement - Asian Development Bank (Manila)      
Banque nordique d' investissement - Nordic Investment Bank (Helsinki)      
Caraïbische Ontwikkelingsbank - Banque de développement des Caraïbes - Caribbean Development Bank (St. Michael (Barbados))      
Centrale Commissie voor de Rijnvaart - Commission centrale pour la navigation du Rhin - Central Commission for the Navigation of the Rhine (Straatsburg)      
Centre européen d' opérations spatiales - European Space Operations Centre (Darmstadt) ESOC    
Commissie voor het behoud van de Antarctische zeefauna en -flora - Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique - Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living (Hobart (Australië))      
Conferentie van de Verenigde Naties voor Handel en Ontwikkeling - Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement - United Nations Conference on Trade and Development (Genève) Unctad - Cnuced    
Defensiecollege - Collège de défense - Defense College (Rome)      
Europees Comité over de bevolking - Comité européen sur la population - European Population Commitee (Straatsburg)      
Europees Laboratorium inzake Moleculaire Biologie - Laboratoire européen de biologie moléculaire - European Molecular Biology Laboratory (Heidelberg)      
Europees Patentbureau - Office européen des brevets - European Patent Office (Munchen)      
Europees Ruimte - Agentschap - Agence spatiale européenne - European Space Agency (Parijs) ESA    
Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling - Banque européenne pour la reconstruction et le développement - European Bank for Reconstruction and Development (Londen)      
Europese burgerluchtvaartconferentie - Commission européenne de l' aviation civile - European Civil Aviation Conference (Neuilly s/Seine (Parijs))      
Europese Organisatie voor Astronomisch Onderzoek op het Zuidelijk halfrond - Organisation européenne pour les recherches astronomiques dans l' hémisphère austral - European Organization for Astronomical Research in the Southern Hemisphere (Munchen) ESO (European Southern Observatory)    
Europese Organisatie voor de Exploitatie van Meteorologische Satellieten - Organisation européenne pour l' exploitation de satellites météorologiques - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites (Darmstadt) Eumestat    
Europese Organisatie voor Kernonderzoek - Organisation européenne pour la recherche nucléaire - European Organization for Nuclear Research (Genève) Cern    
Europese Organisatie voor Telecommunicatiesatellieten - Organisation européenne de télécommunications par satellite - European Telecommunications Satellite Organization (Parijs) Eutelsat    
Europese Vrijhandelsassociatie - Association européenne de libre échange - European Free Trade Association (Genève)      
Gemeenschappelijk Fonds voor Grondstoffen - Fonds commun pour les produits de base - Commun Fund for Commodities (Amsterdam)      
Gulf Investment Corporation (Koeweit-City)      
Hoofdkwartier van de Geallieerde Opperbevelhebber in Europa - Quartier général suprême des forces alliées en Europe - Supreme Headquarters Allied Powers Europe (Casteau / Maisières) SHAPE    
Inter - Amerikaanse Ontwikkelingsbank - Banque interaméricaine de développement - Inter - American Development Bank (Washington)      
Internationaal Bureau voor Maten en Gewichten - Bureau international des poids et mesures - International Bureau of Weights and Measurements (Sèvres (Parijs))      
Internationaal Energieagentschap - Agence internationale de l' énergie - International Energy Agency (Parijs)      
Internationaal Fonds voor Agrarische Ontwikkeling - Fonds international de développement agricole - International Fund for Agricultural Development (Rome)      
Internationaal Monetair Fonds - Fonds monétaire international - International Monetary Fund (Washington)      
Internationaal Raadgevend Comité voor Katoen - Comité consultatif international du coton - International Cotton Advisory Committee (Washington)      
Internationale Arbeidsorganisatie - Organisation internationale du travail - International Labour Organisation (Genève)      
Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling - Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement - International Bank for Reconstruction and Development (Washington) Wereldbank - Banque mondial - Worldbank    
Internationale Burgerluchtvaartorganisatie - Organisation de l' aviation civile internationale - International Civil Aviation Organization (Montreal)      
Internationale Cacao - Organisatie - Organisation internationale du cacao - International Cocoa Organization (Londen)      
Internationale Financieringsmaatschappij - Société financière internationale - International Finance Corporation (Washington)      
Internationale Jute - Organisatie - Organisation internationale du jute - International Jute Organization (Dhaka)      
Internationale Koffieorganisatie - Organisation internationale du café - International Coffee Organization (Londen)      
Internationale Maritieme Organisatie - Organisation maritime internationale - International Maritime Organization (Londen)      
Internationale Natuurrubberorganisatie - Organisation internationale du caoutchouc naturel - International Natural Rubber Organization (Kuala Lumpur)      
Internationale Olijfolieraad - Conseil oléicol international - International Olive Oil Council (Madrid)      
Internationale Ontwikkelingsassociatie - Association internationale de développement - International Development Association (Washington)      
Internationale Organisatie voor Atoomenergie - Agence internationale de l'énergie atomique - International Atomic Energy Agency (Wenen)      
Internationale Organisatie voor de Migratie - Organisation internationale pour les migrations - International Organization for Migration (Genève)      
Internationale Organisatie voor Legale Metrologie - Organisation internationale de métrologie légale - International Organization of Legal Metrology (Parijs)      
Internationale Organisatie voor Maritieme Telecommunicatiesatellieten - Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites - International Maritime Satellite Organization (Londen) Inmarsat    
Internationale Organisatie voor Telecommunicatiesatellieten - Organisation internationale de télécommunications par satellites - International Telecommunications Satellite Organization (Washington) Intelsat    
Internationale Suikerorganisatie - Organisation internationale du sucre - International Sugar Organization (Londen)      
Internationale Tarweraad - Conseil international du blé - International Wheat Council (Londen)      
Internationale Vereniging voor Telecommunicatie - Union internationale des télécommunications - International Telecommunication Union (Genève)      
Kinderfonds van de Verenigde Naties - Fonds des Nations Unies pour l' enfance - United Nations Children's Fund (Genève) Unicef    
Nederlandse Taalunie (Den Haag)      
Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur - Organisation des Nations Unies pour l' éducation, la science et la culture - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Parijs) Unesco    
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling - Organisation de coopération et de développement économiques - Organisation for Economic Co-operation and Development (Parijs)      
Permanent Arbitragehof - Cour permanente d' arbitrage - Permanent Court of Arbitration (Den Haag)      
Raad van Europa - Conseil de l' Europe - Council of Europe (Straatsburg)      
Sociaal Ontwikkelingsfonds van de Raad van Europa - Fonds de développement social du Conseil de l' Europe - Council of Europe Social Development Fund (Parijs)      
Verenigde Naties - Organisation des Nations Unies - United Nations Organization (New York)      
Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties - Organisation des Nations Unies pour l' alimentation et l' agriculture - Food and Agriculture Organization of the United Nations (Rome) FAO    
Wedervestigingsfonds van de Raad van Europa - Fonds de réétablissement du Conceil de l' Europe - Council of Europe Social Resettlement Fund (Parijs)      
Wereld Meteorologische Organisatie - Organisation météorologique mondiale - World Meteorological Organization (Genève)      
Wereldgezondheidsorganisatie - Organisation mondiale de la santé - World Health Organization (Genève)      
Wereldhandelsorganisatie - Organisation mondiale du commerce - World Trade Organisation (Genève)      
Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom - Organisation mondiale de la propriété intellectuelle - World Intellectual Property Organization (Genève)      
Wereldorganisatie voor Toerisme - Organisation mondiale du tourisme - World Tourism Organization (Madrid)      
Wereldpostvereniging - Union postale universelle - Universal Postal Union (Bern)