De publicatie van de resultaten van de Bank Lending Survey werd aangepast aan de berekeningswijze van de ECB: de rangorde van de antwoorden werd omgewisseld voor de toekenningscriteria alsook voor de factoren die een invloed hebben op deze toekenningcriteria. De tekens van de reeksen werden aldus omgedraaid in vergelijking met eerdere versies (publicatie tot en met januari 2015). Alle reeksen werden hiertoe volledig herrekend. De vermelde data stemmen overeen met de resultaten van die observatieperiode, cf. methodologische nota.

Inleiding

De analyse van de ontwikkelingen op de kredietmarkt is van bijzonder belang voor de voorbereiding van de monetaire-beleidsbeslissingen. Krediet speelt immers een fundamentele rol in het transmissiemechanisme van het monetaire beleid. De driemaandelijkse enquête van het Eurosysteem naar de kredietverlening, die Bank Lending Survey (bls) werd gedoopt, vormt in dat opzicht een waardevolle informatiebron over de vraag- en aanbodvoorwaarden in verband met krediet, als aanvulling op de bestaande statistieken (kredietomvang en rente aangerekend aan de klanten).

De enquête waarvan de vragenlijst te vinden is onder de rubriek "Vragenlijst", bevat kwalitatieve vragen met betrekking tot de ontwikkelingen van de vraag naar en het aanbod van leningen tijdens het afgelopen kwartaal en het verwachte verloop voor het volgende kwartaal.

De eerste enquête werd gehouden in januari 2003 en de resultaten voor het eurogebied als geheel, werden voor het eerst door de Europese Centrale Bank gepubliceerd in haar Maandbericht van mei 2004 evenals op haar internetsite. De Nationale Bank van België verspreidt ook de bls-resultaten verstrekt door de Belgische kredietinstellingen.

De enquête maakt een onderscheid tussen leningen aan niet-financiële vennootschappen, leningen voor woningfinanciering aan huishoudens en tot slot consumptiekredieten en overige leningen aan huishoudens. De in de enquête gehanteerde definities en indelingen stemmen overeen met die van de andere statistieken die door de Europese Centrale Bank worden gepubliceerd. Zowel voor de niet-financiële ondernemingen als voor de huishoudens bestrijkt de vragenlijst zowel de factoren i.v.m. de vraag naar, als die i.v.m. het aanbod van krediet.

De ECB heeft haar vragenlijst uitgebreid vanaf april 2015. Deze gegevens zullen later gepubliceerd werden op de NBB webpagina.