Zentrale für Privatkredite: Wichtigste Entwicklungen im Jahr 2015

Eind 2015 hebben 6 231 065 kredietnemers samen 11 248 748 kredieten in de Centrale, een lichte daling met 0,7 % tegenover 2014.

In de loop van het jaar werden 1 671 074 nieuwe kredietovereenkomsten geregistreerd, waarbij vooral de sterke groei van het aantal hypothecaire kredieten opvalt. De verklaring hiervoor kan gevonden worden in de zeer lage rentevoeten, hetgeen een groot aantal kredietnemers ertoe gebracht heeft hun woonkrediet te herzien. Daarbij dient te worden opgemerkt dat ook een “interne” herfinanciering bij dezelfde kredietgever in de Centrale als een nieuw krediet wordt geregistreerd. Vooral in het eerste semester werden zeer veel nieuwe hypothecaire kredieten gesloten. In de tweede jaarhelft daarentegen kon een geleidelijke terugval worden vastgesteld, zodat het erop lijkt dat de herfinancieringsgolf stilaan ten einde komt. Uiteindelijk werden er 621 326 nieuwe hypothecaire kredieten gemeld in 2015, hetgeen 40 % meer is dan in 2014 en zelfs ruim twee keer zoveel als in 2013.

Daarnaast werden er ook 596 621 nieuwe leningen op afbetaling geregistreerd (+ 17,2 %). Het aantal nieuwe kredietopeningen en verkopen op afbetaling is daarentegen gedaald, met respectievelijk 7,1 % en 16,4 %.

Er werden 161 931 nieuwe betalingsachterstanden in de Centrale opgenomen. Deze stijging met 4,4 % is uitsluitend te wijten aan een toename van het aantal nieuwe wanbetalingen bij kredietopeningen (+ 9,5 %). Dit kan gedeeltelijk verklaard worden door het feit dat sinds 2013 een nieuwe wettelijke reglementering van toepassing is met betrekking tot de termijn waarbinnen het totaal terug te betalen bedrag dient betaald te worden (nulstellingstermijn). Als gevolg hiervan is de relatief vaak voorkomende nulstellingstermijn van 30 maanden in 2015 verstreken, hetgeen op zijn beurt geleid heeft tot een verhoogd aantal wanbetalingen. Het aantal nieuwe betalingsachterstanden bij leningen op afbetaling en hypothecaire kredieten neemt daarentegen voor het tweede jaar op rij af. Voor deze laatste kredietvorm gaat het zelfs om een opvallende daling van 10 %.

Eind 2015 telt de Centrale 547 515 achterstallige kredietovereenkomsten (+ 4,7 %). De wanbetalingsgraad stijgt bij consumentenkredieten van 5,8 % naar 6,2 %, maar blijft stabiel bij het hypothecair krediet op 1,2 %. De gemiddelde betalingsachterstand bij een consumentenkrediet bedraagt 5 758 euro tegenover 40 454 euro bij een woonkrediet.

Het aantal lopende procedures van collectieve schuldenregeling is in 2015 met 0,6 % gestegen tot 97 636. Er werden 15 877 nieuwe dossiers door de rechtbanken gemeld (- 9,5 %).

De Centrale werd in 2015 door de kredietgevers 8,8 miljoen keer geraadpleegd (+ 10,8 %). Dit komt overeen met een gemiddelde van 33 241 raadplegingen per werkdag. De toename is grotendeels het gevolg van het grote aantal herfinancieringen van hypothecaire kredieten: aangezien het om nieuwe kredieten gaat, moet de Centrale voorafgaandelijk verplicht geraadpleegd worden. In 6,2 % van de gevallen was de persoon op wie de raadpleging betrekking had, met een betalingsachterstand en/of een collectieve schuldenregeling geregistreerd.

Tot slot werden er eveneens 259 529 aanvragen behandeld van consumenten die hun persoonlijke gegevens wensten te kennen.

Het statistisch verslag van de Centrale voor kredieten aan particulieren is beschikbaar op de website van de Nationale Bank van België (www.nbb.be).