Zentrale für Privatkredite: Wichtigste Entwicklungen im Jahr 2013

Eind 2013 bevat de Centrale de gegevens van 6 251 558 personen en 11 465 814 kredieten, een lichte toename met 0,2 % tegenover 2012.

In de loop van het jaar werden 1 432 154 nieuwe kredietovereenkomsten geregistreerd. Vooral de evolutie in de hypothecaire kredietverlening is opvallend. Met 294 785 nieuwe contracten werden er 8,2 % minder hypothecaire kredieten toegekend dan in 2012. De daling deed zich vooral voor in het tweede semester (- 18,0 %). Daarmee valt het aantal nieuwe hypotheekleningen op jaarbasis terug tot op het niveau van 2009.

Met 511 137 nieuwe leningen op afbetaling (+ 6,4 % tegenover 2012) wordt hetzelfde niveau bereikt als in de periode 2007-2011. Ook het aantal nieuwe kredietopeningen is met 3,0 % toegenomen tot 538 038. Het aantal nieuwe verkopen op afbetaling ten slotte is met 12,2 % gedaald, wat de trend van de voorbije jaren bevestigt.

In de loop van 2013 werden 155 696 nieuwe wanbetalingen in de Centrale geregistreerd. Deze stijging met 1,8 % is voornamelijk het gevolg van een toename van het aantal nieuwe betalingsachterstanden op leningen op afbetaling (+ 5,7 %) en hypothecaire kredieten (+ 4,9 %).

Het totale aantal uitstaande achterstallige contracten groeit opnieuw: eind 2013 zijn er 503 544 wanbetalingen geregistreerd (+ 4,3 %) voor 341 416 kredietnemers (+ 3,4 %). Tussen de kredietvormen zijn er aanzienlijke verschillen. Het aantal betalingsachterstanden stijgt sterk bij de kredietopeningen (+ 8,1 %) en de hypothecaire kredieten (+ 6,0 %), terwijl het licht afneemt bij de verkopen en leningen op afbetaling
(respectievelijk - 0,8 % en - 0,1 %).

De impact van de crisis blijft voelbaar in de Centrale. Sinds 2008 groeit het aantal betalingsachterstanden aanhoudend. De verklaring lijkt echter niet te liggen in een verminderde kwaliteit van de huidige kredietverlening. Het wanbetalingspercentage na één jaar van de kredieten die vanaf 2009 werden afgesloten, ligt lager dan het wanbetalingspercentage na één jaar van de kredieten die vóór de crisis werden toegekend. Betalingsmoeilijkheden waarmee consumenten vandaag geconfronteerd worden, hebben meer dan vroeger betrekking op oudere kredieten: van de nieuwe betalingsachterstanden op leningen op afbetaling die in 2013 geregistreerd werden, lag er in 63,2 % van de gevallen meer dan één jaar tussen het afsluiten van het contract en de wanbetaling, terwijl dit in 2008 slechts 51,9 % bedroeg. Bij de hypothecaire kredieten deed 68,5 % van de nieuwe wanbetalingen uit 2013 zich meer dan twee jaar na het toekennen van het krediet voor, tegenover 59,2 % in 2008.

Het aantal lopende procedures van collectieve schuldenregeling is met 5,9 % toegenomen tot 107 103. Er werden 17 678 nieuwe dossiers door de rechtbanken gemeld (+ 9,8 % tegenover 2012).

Tot slot werd de Centrale in 2013 door de kredietgevers meer dan 13,1 miljoen keer geraadpleegd. Er werden tevens 227 339 aanvragen behandeld van consumenten die hun persoonlijke gegevens wensten te kennen.

Het statistisch verslag 2013 van de Centrale voor kredieten aan particulieren is beschikbaar op de website van de Nationale Bank van België (www.nbb.be).