Perscommuniqué - Naar aanleiding van de sluiting van de vestigingen en de drukkerij biedt de Nationale Bank een beperkt aantal oudere werknemers een uitstapmogelijkheid met outplacement-begeleiding aan

In het kader van de sluitingen biedt de Nationale Bank medewerkers die zich zes maanden tot drie jaar voor hun wettelijk pensioen bevinden de mogelijkheid om hun activiteit binnen de Nationale Bank stop te zetten. Ze biedt hen gedurende twee jaar training en outplacement aan om in een andere omgeving een activiteit te vinden die beter aansluit bij hun competenties. Op die manier wil de Bank haar mensen maximale kansen geven aan de slag te blijven en tegelijk de publieke middelen zo goed mogelijk aanwenden.

Van productieomgeving naar kennisbedrijf

De Nationale Bank kondigde op 28 april aan dat ze in 2018 twee vestigingen (in Luik en Kortrijk) sluit. In 2020 zet ook haar drukkerij de activiteiten stop. De laatste twee vestigingen sluiten omdat de geldtransporteurs hun activiteiten in Brussel centraliseerden en hun afstortingen in Luik en Kortrijk stopzetten. De drukkerij sluit in 2020 omdat ze te weinig volume kan draaien en daardoor niet meer rendabel is.

Net als andere centrale banken evolueert de Nationale Bank van België nu al een tijd van een productieomgeving naar een kennisbedrijf, een proces dat nog versterkt is sinds ze ook bevoegd werd voor het toezicht op financiële instellingen.

Bij die ommezwaai vertrekt de Bank vanuit een dubbele aanpak. Ze wil haar mensen langer aan het werk houden, en er tegelijk over waken dat ze de publieke middelen die ze ter beschikking krijgt zo optimaal mogelijk aanwendt, vanuit de principes van goed openbaar bestuur.

Heroriëntatie van medewerkers

Bij het reorganiseren van de operationele taken investeert de Bank daarom in de heroriëntatie van haar medewerkers. Zo heeft ze de voorbije jaren de betrokken medewerkers via uitgebreide opleidingen omgeschoold zodat ze voor andere activiteiten konden worden ingeschakeld. Bovendien zijn de voorbije jaren de loopbanen van haar medewerkers ruim verlengd, conform de wettelijke bepalingen. Kaderleden uitgezonderd heeft ze nu een personeelsbestand met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar, waarvan een niet onbelangrijk deel de wettelijke pensioenleeftijd nadert.

Ook nu weer worden de collega's uit de betrokken entiteiten geheroriënteerd naar andere taken, waarvoor ze de nodige opleiding en coaching krijgen.

De heroriëntering heeft echter haar beperkingen, mede door de daling van het aantal beschikbare alternatieven in operationele, minder kennisgerichte functies. In het kader daarvan biedt de Nationale Bank medewerkers die zich zes maanden tot drie jaar voor hun wettelijk pensioen bevinden de mogelijkheid om hun activiteit binnen de Nationale Bank stop te zetten, met behoud van een gedeelte van hun wedde. Ze biedt hen tevens gedurende twee jaar training en outplacement aan om in een andere omgeving een activiteit te vinden die beter aansluit bij hun competenties.

Princiepsakkoord met werknemersvertegenwoordiging

Het aanbod loopt van mei 2018 tot eind 2020 en geldt alleen voor operationele medewerkers die een uitvoerende functie uitoefenen. Ieder van hen beslist volledig vrij of hij/zij op het vertrekvoorstel ingaat of niet. De Bank stelt geen streefcijfer voorop, maar verwacht dat enkele tientallen bedienden per jaar op haar aanbod zullen ingaan. De kosten worden helemaal door de Bank gedragen. Over deze regeling werd met de werknemersvertegenwoordiging al een princiepsakkoord ondertekend.