Kostprijs van het toezicht op de verzekeringssector in België

De Nationale Bank heeft kennis genomen van het jaarverslag van Assuralia, en meer in het bijzonder van haar beschouwingen over de kostprijs van het toezicht op de verzekeringssector in België.

Naar aanleiding van de financiële crisis van 2008 hebben de NBB en de FSMA een nieuwe toezichtsstructuur ingevoerd voor de bank- en de verzekeringssector, de zogenaamde "Twin Peaks"-structuur, om te garanderen dat het toezicht op deze sectoren optimaal verloopt.

De laatste jaren heeft het prudentieel toezicht op de verzekeringsondernemingen zich op Europees niveau sterk ontwikkeld tot een complexer, risicogebaseerd toezicht (Solvabiliteit II). De inwerkingtreding van Solvabiliteit II, begin 2016, heeft de Nationale Bank – die er overigens zorgvuldig op toeziet dat haar kosten tot het noodzakelijke niveau worden beperkt – ertoe gebracht haar personeel te versterken en te specialiseren om een antwoord te bieden op deze veranderende omgeving. De Nationale Bank geeft daarmee ook gevolg aan de aanbeveling die het IMF in het kader van haar FSAP in 2012 geformuleerd heeft. Het IMF was namelijk van oordeel dat de middelen die in België worden ingezet voor het prudentieel toezicht, in vergelijking met andere markten van vergelijkbare omvang, beduidend lager liggen dan deze die in andere landen beschikbaar zijn.