Buitenlandse handel

 

Algemeen

Drempel Intrastat Aankomsten
vanaf 01/01/2015
verhoogt van 700.000 € naar 1.500.000 €

Intrastat 2015
Nieuwe procedure voor het indienen van Intrastat
aangiften bij de Nationale Bank van België

Aanvraag/controle goederencode

Gelieve op deze link te klikken om door te gaan naar het bovenstaande aanvraagformulier.

Buitenlandse handel - INTRASTAT - EXTRASTAT

Elke lidstaat van de Europese Unie stelt statistieken op over zijn buitenlandse handel, dit wil zeggen statistieken met betrekking tot het grensoverschrijdende goederenverkeer. Men maakt daarin een onderscheid tussen goederenverkeer met andere lidstaten van de Europese Unie (Intrastat) enerzijds, en met "derde landen" (Extrastat) anderzijds. Het eerstgenoemde heet in het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde "intracommunautaire verwervingen en leveringen"; voor de statistiek heeft dat goederenverkeer de naam "aankomst" en "verzending" gekregen. De begrippen "invoer" en "uitvoer" worden ook nog steeds gebruikt, voor de handel met derde landen of om het geheel van de buitenlandse handel aan te duiden.

Door de inwerkingtreding van de Europese interne markt op 1 januari 1993 gingen de binnengrenzen open en vielen alle formaliteiten en douanedocumenten weg. Maar de statistiekplicht bleef bestaan.

Eind 1994 is het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) opgericht. Dat Instituut oefent niet zelf de taken betreffende de statistieken van de buitenlandse handel uit, maar heeft ze gedelegeerd aan de Nationale Bank. Sedert 1 januari 1995 verzamelt de Nationale Bank alle statistische gegevens over de buitenlandse handel. Zij verwerkt individuele gegevens tot globale en naamloze statistieken en verspreidt of publiceert de gegevens in tijdschriften of op elektronische informatiedragers.

Intrastat

Alle BTW-plichtigen moeten een aangifte indienen overeenstemmend met hun intracommunautaire handel, behalve indien zij een bepaalde drempel, vastgesteld op jaarbasis, niet overschrijven. Het betreft een Intrastataangifte. Deze Intrastataangifte met alle gegevens over aankomst uit en verzending naar andere lidstaten moet rechtstreeks via elektronische weg naar de Nationale Bank gezonden worden. Het gaat hier over ongeveer 15.000 Belgische BTW-plichtigen.

Voor de volledigheid dienen wij er op te wijzen dat, indien er geen Intrastataangiften worden ingediend, er administratieve of gerechtelijke sancties kunnen worden opgelegd. Deze worden beschreven in de artikels 19 tot en met 23 van de Wet van 04 juli 1962 betreffende de Openbare statistiek.

Extrastat

Het betreft de goederenbewegingen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden. Hiervoor worden douanedocumenten opgesteld. Dit systeem verstaan we onder Extrastat. De administratie van de douane stuurt elke dag de statistische informatie door naar de Nationale Bank.

Aangiften

WELKE GEGEVENS HEB IK NODIG OM EEN INTRASTATAANGIFTE IN TE VULLEN ?

Deze informatie vindt u terug in onze Handleiding Intrastat - Deel I.

HOE KAN IK EEN INTRASTATAANGIFTE INDIENEN ?

Er is een nieuwe procedure voor het indienen van Intrastataangiften vanaf 2015. U kan er alles over lezen via deze link.

ONLINE VIA INTERNET (ONEGATE)

Vanaf 2015 zijn alle aangevers verplicht om gebruik te maken van OneGate. Elke aangever heeft hiervoor inmiddels al een gebruikersnaam en paswoord ontvangen. Gelieve bij toegangsproblemen uw BTW-nr en uw gebruikersnaam door te sturen via mail naar access.onegate@nbb.be.

Meer info over het maken van uw Intrastataangifte in OneGate vindt u hier.

Naar de startpagina van OneGate.

IDEP/GN8 voor Windows

In 2015 stelt de Nationale Bank voor de laatste maal de software IDEP/GN8 gratis ter beschikking. Deze versie is aangepast om uw aangiften op te laden in OneGate. De belangrijkste functies van het pakket zijn de invoer, import en validering van uw gegevens, het opzoeken van goederencodes en het verzenden van uw aangifte. IDEP/GN8 kan ook worden gebruikt door derde-aangevers die de statistische aangiften voor meerdere aangevers verzorgen.

Vanaf 2016 zal Idep in België verdeeld worden door een softwarebedrijf tegen een registratiekost.

Intrastat - info

Handleiding Intrastat

"Handleiding Intrastat Deel I - Basis" bevat de nodige informatie en hulp om een aangifte op een snelle en efficiënte manier in te vullen.

"Handleiding Intrastat Deel II - Uitbreiding". In dit tweede deel worden bepaalde aspecten van "Deel I - Basis" nader behandeld. Verder wordt in deze uitbreiding de link met de BTW-aangifte en de speciale goederenbewegingen behandeld.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief wordt aan al de aangevers gezonden wanneer zich een belangrijke wijziging voordoet, hetzij in de nomenclatuur, hetzij in de manier van aangeven.

Opleiding

Om de aangevers in staat te stellen hun Intrastataangiften efficiënt in te vullen, worden er op regelmatige tijdstippen opleidingen georganiseerd. Deze handelen over de inhoud van de aangifte en over het gebruik van het online formulier OneGate.

Algemene inlichtingen van uw onderneming

Als nieuwe of bestaande aangever verzoeken wij u om het online formulier in te vullen met de gegevens van uw onderneming.

Uw adresgegevens zijn deze van de Kruispuntbank der Ondernemingen. Enkel indien ze recent zijn gewijzigd, vragen wij u deze te vermelden in het formulier. Verder hebben wij nog meer informatie nodig omtrent de contactpersoon van uw bedrijf of eventuele derde aangever. Tot slot nog enige inlichtingen omtrent uw activiteiten in andere lidstaten.

SANCTIES

Voor de volledigheid dienen wij er op te wijzen dat indien er geen Intrastataangiften worden ingediend, er administratieve of gerechtelijke sancties kunnen worden opgelegd. Deze worden beschreven in de artikels 19 tot en met 23 van de Wet van 04 juli 1962 betreffende de Openbare statistiek.

Nomenclatuur

De goederencode is een van de gegevens die je moet invullen in de Intrastataangifte. Het product dat je hebt verhandeld moet een code krijgen. Vooreerst krijg je een lijst van alle geldige goederencodes. Op deze site geven we je verder uitleg omtrent het opzoeken van goederencodes. Je krijgt een overzicht van de gewijzigde goederencodes voor het nieuwe kalenderjaar. Je vindt hier de lijsten terug die je in je systeem kan integreren.

WAAR VIND IK DE LIJST VAN DE GOEDERENCODES ?

De lijst met de goederencodes wordt elk jaar opnieuw gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

HOE ZOEK IK EEN GOEDERENCODE ?

Om zelf een goederencode te zoeken vind je hierbij een document hetwelke u begeleidt in het opzoeken. U maakt dan gebruik van de goederennaamlijst hierboven.

U kan natuurlijk ook altijd gebruik maken van onze dienst om een goederencode aan te vragen of te controleren. U klikt op de onderstaande link en u vult de gegevens in het scherm zo volledig mogelijk in. Op deze manier hebben wij een precieze omschrijving van uw product en kunnen wij voor u de goederencode opzoeken.

Indien u op zoek bent naar een goederencode voor import- of exportdoeleinden (niet-EU-lidstaten) dan raden wij u aan om contact op te nemen met de bevoegde diensten van de douane. De door de NBB toegekende goederencodes voor gebruik in de Intrastataangiften verbinden in generwijze de douane. Deze kan steeds besluiten dat voor de douaneaangiften andere goederencodes meer aangewezen zijn vanuit douanetechnische gronden.

WAAR VIND IK DE NIEUWE/GEWIJZIGDE GOEDERENCODES VOOR HET VOLGEND KALENDERJAAR ?

Elk jaar wordt de goederennaamlijst bijgewerkt. Dit resulteert in een beperkt aantal wijzigingen. Hieronder vindt u de lijsten van dit jaar en van vorig jaar terug. De twee laatste lijsten betreffen een flatfile die u kan gebruiken in uw computersysteem.

U kan ook een gepersonaliseerde conversielijst aanvragen. Klik op de hyperlink hieronder en vul uw gegevens in. U krijgt dan per kerende een conversielijst van de goederencodes die u vorig jaar heeft gebruikt en dewelke dit jaar worden aangepast.

WAAR VIND IK DE LIJSTEN OM IN TE VOEREN IN MIJN SYSTEEM ?

Hieronder vindt u een aantal lijsten die u kan gebruiken om gegevens in te voeren in uw computersysteem.

Cijfers

Publicaties

- Maandbericht Persbericht Publicaties
- Kwartaalbericht   Publicaties
- Statistisch Tijdschrift (Hoofdstuk 8)   Publicaties
- Statistisch Tijdschrift - maandelijkse bijwerking   Publicatie

Cijfers

Gerelateerde websites

- SDDS: External sector

Methodologie

Methodologie

Hierbij vindt u meer specificaties m.b.t de publicatie van de gegevens.

Wettelijke kader: Europese wetgeving

Lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht om statistieken van de buitenlandse handel op te maken. De Europese Unie heeft diverse verordeningen gepubliceerd waaraan lidstaten zich moeten houden. Deze verordeningen beschrijven eveneens de regels volgens dewelke deze statistieken moeten worden opgemaakt en verplichten de bedrijven in de diverse lidstaten om de nodige gegevens aan te leveren aan de bevoegde nationale administraties (BNA).

INTRASTAT

 • Verordening (EEG) nr. 638/2004 (geconsolideerde versie - pdf) van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen Lid-Staten en houdende intrekking van verordening (EEG) nr. 3330/91 van de Raad (PB L 102, 7.04.2004).
  gewijzigd bij:
  • Verordening (EG) nr. 222/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 638/2004 betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten (PB L 87, 31.03.2009).
  • Verordening (EU) nr. 1093/2013 van de Commissie van 4 november 2013 tot wijziging van Verordening (EG) 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad en verordening (EG) nr. 1982/2004 van de Commissie wat de vereenvoudiging van het Intrastat-systeem en het verzamelen van Intrastat-gegevens betreft (PB L 294, 6.11.2003).
  • Verordening (EG) nr. 659/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 638/2004 betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten in verband met het toekennen van gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen, de verstrekking van gegevens door de douane, de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen de lidstaten en de definitie van de statistische waarde (PB L 189, 27.06.2014).

 • Verordening (EEG) nr. 1982/2004 (geconsolideerde versie - pdf) van de Commissie van 18 november 2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1901/2000 en (EEG) nr 3590/92 (PB L 343, 19.11.2004).
  gewijzigd bij:
  • Verordening (EG) nr. 1915/2005 van de Commissie van 24 november 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1982/2004 wat de vereenvoudiging van de registratie van de hoeveelheid en de specifieke bepalingen voor bijzondere goederenbewegingen betreft (PB L 307, 25/11/2005).
  • Verordening (EU) nr. 91/2010 van de Commissie van 2 februari 2010 tot wijziging van de Verordening (EG) nr. 1982/2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten, wat de lijst van de goederen die buiten beschouwing blijven, de mededeling van inlichtingen door de belastingautoriteiten en de beoordeling van de kwaliteit betreft. (PB L 31, 03/02/2010).
  • Verordening (EU) nr. 96/2010 van de Commissie van 4 februari 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1982/2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten, wat de vereenvoudigingsdrempel, de handel naar bedrijfskenmerken, bijzondere goederen en bewegingen en de codes voor de aard van de transactie betreft. (PB L 34, 05/02/2010).
  • Verordening (EU) nr. 1093/2013 van de Commissie van 4 november 2013 tot wijziging van Verordening (EG) 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad en verordening (EG) nr. 1982/2004 van de Commissie wat de vereenvoudiging van het Intrastat-systeem en het verzamelen van Intrastat-gegevens betreft (PB L 294, 6.11.2003).

EXTRASTAT

 • Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1175/95 van de Raad (PB L 152, 16.06.2009).

 • Verordening (EU) nr. 92/2010 van de Commissie van 2 februari 2010 uitvoering van de Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen, wat de uitwisseling van gegevens tussen douaneautoriteiten en de nationale statistische diensten, de opstelling van statistieken en de kwaliteitscontrole betreft

 • Verordening (EU) Nr. 113/2010 van de commissie van 9 februari 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen, wat de dekking, de definitie van de gegevens, de opstelling van handelsstatistieken naar bedrijfskenmerken en factuurvaluta, en de specifieke goederen of bewegingen betreft

Wettelijk kader: nationale wetgeving

Lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht om statistieken van de Buitenlandse handel op te maken. De Europese Unie heeft daartoe diverse verordeningen gepubliceerd waaraan lidstaten zich moeten houden. Aangezien deze verordeningen niet alles tot in het detail regelen zijn de lidstaten verplicht om bepaalde zaken via nationale wetgeving vast te leggen.

Algemene statistische wetgeving

 • Wet van 4 juli 1962 (geconsolideerde tekst - pdf) betreffende de Openbare statistiek (B.S. 20.07.1962).
  gewijzigd bij:
  • Wet van 1 augustus 1985 (B.S. 6.08.1985)
  • Wet van 21 december 1994 (B.S. 23.12.1994)
  • Wet van 2 januari 2001 (B.S. 3.01.2001 - 2e uitgave)
  • Wet van 2 augustus 2002 (B.S. 29.08.2002)
  • Wet van 22 maart 2006 (B.S. 21.04.2006 - 02.05.2006 errata)
  • Wet van 22 december 2008 (B.S. 29.12.2008)
  • Wet van 6 mei 2009 (B.S. 19.05.2009)

 • Wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in art. 78 van de Grondwet (B.S. 29.07.2000).

 • Koninklijk besluit van 10 september 2009 betreffende de termijn en de modaliteiten van betaling van de administratieve geldboeten in uitvoering van art. 21 octies van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek (B.S. 18.09/2009).

Specifieke wetgeving inzake Intrastat

 • Koninklijk besluit van 9 januari 2005 (geconsolideerde tekst - pdf) waarbij een maandelijkse statistiek van het goederenverkeer tussen België en de andere Lid-Staten van de Europese Unie wordt voorgeschreven (B.S. 26.01.2005).
  gewijzigd bij:
  • Koninklijk besluit van 11 januari 2006 (pdf) (B.S. 30.01.2006)
  • Koninklijk besluit van 21 februari 2010 (pdf) (B.S. 26.02.2010).
  • Koninklijk besluit van 10 oktober 2014 (B.S. 23.10.2014).

 • Koninklijk besluit van 8 februari 1995 (geconsolideerde tekst - pdf) waarbij bepaalde personeelsleden aangewezen worden om overtredingen op te sporen en vast te stellen die verband houden met de statistieken bedoeld in artikel 108, f, van de wet van 21 december houdende sociale en diverse bepalingen (B.S. 14.03.1995).
  gewijzigd bij:
  • Koninklijk besluit van 26 december 1998 (B.S. 10.02.1999).
  • Koninklijk besluit van 19 oktober 2009 (B.S. 04.11.2009).

SANCTIES

Voor de volledigheid dienen wij er op te wijzen dat indien er geen Intrastataangiften worden ingediend, er administratieve of gerechtelijke sancties kunnen worden opgelegd. Deze worden beschreven in de artikels 19 tot en met 23 van de Wet van 04 juli 1962 betreffende de Openbare statistiek.

Contact

ALGEMENE INLICHTINGEN

+32 2 221 40 99
+32 2 221 32 99
sxselect@nbb.be

NOMENCLATUUR - GOEDERENCODES

N +32 2 221 40 96
F +32 2 221 40 95
+32 2 221 32 99
sxselect@nbb.be

Info ELEKTRONISCHE AANGIFTEN

N +32 2 221 44 11
F +32 2 221 44 33
+32 2 221 32 99
idep@nbb.be