Maandelijkse bijwerking van 12 december 2018

Printer versie (PDF)

KREDIETVERSTREKKING DOOR INGEZETEN BANKEN AAN NIET-FINANCIËLE VENNOOTSCHAPPEN

Oktober 2018

Het jaar-op-jaar veranderingspercentage van de kredietverstrekking door ingezeten banken aan niet-financiële vennootschappen is in oktober gedaald tot 7,8 %, tegen 8,0 % in de voorgaande maand. Deze daling van de groei is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de leningen met korte looptijden: hoewel de groei van de kredieten op minder dan een jaar op een hoog peil bleef, is hij verder teruggelopen tot 11,8 % (tegen 12,4 % in september). Het twaalfmaands veranderingspercentage van de leningen op middellange en lange termijn bleef daarentegen nagenoeg onveranderd: dat van de leningen tussen één en vijf jaar steeg tot 2,7 % (tegen 2,6 %) en dat van kredieten op meer dan vijf jaar beliep 7,4 % (net als in september). Op basis van seizoengezuiverde gegevens viel het volume van de in oktober toegekende nieuwe kredieten evenwel € 0,9 miljard hoger uit dan dat van de afgeloste kredieten.

De gemiddelde rente op de nieuwe bedrijfskredieten is in oktober weinig veranderd en kwam uit op 1,61 % (+1 basispunt). Deze situatie weerspiegelt enerzijds de verhoging van de rente op kredieten op middellange (met een initiële rentevaste periode tussen één en vijf jaar) en lange termijn (met een initiële rentevaste periode van meer dan vijf jaar), en anderzijds de daling van de rente op kortlopende leningen (met een initiële rentevaste periode van minder dan een jaar). Het rentetarief op middellange termijn beliep eind oktober 1,44 % (+5 basispunten) en dat op lange termijn 1,77 % (+2 basispunten), terwijl de tarieven op korte termijn terugliepen tot respectievelijk 1,60 en 1,31 %, naargelang het leenbedrag minder of meer dan € 1 miljoen beliep (-1 en -3 basispunten).

RENTETARIEVEN OP NIEUWE KREDIETEN GEWOGEN GEMIDDELDE RENTE3

1. Berekend als de verhouding van de gecumuleerde nettostromen van de laatste twaalf maanden tot de uitstaande kredieten in de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar. In deze definitie zijn eventuele herclassificaties en herzieningen van het uitstaande bedrag niet inbegrepen.

2. De maandelijkse nettostromen komen overeen met de bedragen van de nieuwe verstrekte leningen waarvan de waarde van de terugbetalingen wordt afgetrokken.

3. Door de Belgische banken op nieuwe bedrijfskredieten toegepaste gewogen gemiddelde rente. De weging is gebaseerd op de uitstaande bedragen van de verschillende soorten kredieten.