Maandelijkse bijwerking van 12 november 2021

Printer versie (PDF)

KREDIETVERSTREKKING DOOR INGEZETEN BANKEN AAN NIET-FINANCIËLE VENNOOTSCHAPPEN

September 2021

De kredietverstrekking aan de ondernemingen bleef toenemen in september. Het jaar-op-jaar veranderingspercentage van de kredietverstrekking door de ingezeten banken aan niet-financiële ondernemingen bedroeg zo 2,8 % (tegen 1,6 % in augustus). De groei van de kredieten op korte termijn bedroeg -3,9 % (tegen -5,0 % in de voorgaande maand). Het groeitempo van de leningen op middellange termijn (tussen één en vijf jaar) beliep 5,1 % (tegen 6,0 %), terwijl dat van de langlopende kredieten (meer dan vijf jaar) uitkwam op 4,9 % (tegen 3,2 % in augustus). Op basis van de seizoengezuiverde gegevens, lag het volume van de in september toegekende nieuwe kredieten € 1,5 miljard hoger dan dat van de afgeloste kredieten.

De gemiddelde rente op de nieuwe bedrijfskredieten daalde in september tot 1,43 % (tegen 1,48 % in augustus), als gevolg van de daling van de tarieven op de leningen op middellange en lange termijn. De rente op de kredieten met een initiële rentevaste periode van meer dan vijf jaar daalde met 4 basispunten tot 1,35 %, terwijl die op de kredieten op middellange termijn (met een initiële rentevaste periode van één tot vijf jaar) met 20 basispunten daalde, tot 1,62 %. Tot slot bleef de kost van de leningen op korte termijn nagenoeg onveranderd, op 1,59 % (+1 basispunt) en op 1,48 % (zoals in augustus) al naargelang het leenbedrag lager of hoger was dan € 1 miljoen.

RENTETARIEVEN OP NIEUWE KREDIETEN GEWOGEN GEMIDDELDE RENTE

1. Berekend als de verhouding van de gecumuleerde nettostromen van de laatste twaalf maanden tot de uitstaande kredieten in de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar. In deze definitie zijn de geëffectiseerde kredieten vervat, maar niet de eventuele herclassificaties en herzieningen van het uitstaande bedrag.

2. De maandelijkse nettostromen komen overeen met de bedragen van de nieuwe verstrekte leningen waarvan de waarde van de terugbetalingen wordt afgetrokken.

3. Door de Belgische banken op nieuwe bedrijfskredieten toegepaste gewogen gemiddelde rente. De weging is gebaseerd op het respectieve uitstaande bedrag van de diverse soorten kredieten.