Maandelijkse bijwerking van 12 september 2019

Printer versie (PDF)

KREDIETVERSTREKKING DOOR INGEZETEN BANKEN AAN NIET-FINANCIËLE VENNOOTSCHAPPEN

Juli 2019

Het jaar-op-jaar veranderingspercentage van de kredietverstrekking door de ingezeten banken aan de niet-financiële vennootschappen is in juli nagenoeg stabiel gebleven op 5,0 %, tegen 4,9 % tijdens de voorgaande maand. Het veranderingspercentage van de kredieten met een looptijd van één tot vijf jaar is toegenomen van -8,3 % in juni tot -4,2 % in juli, terwijl dat van de kredieten met een looptijd van minder dan een jaar gedaald is tot 5,9 % (tegen 7,8 % in juni). De jaar-op-jaar groei van de kredieten op lange termijn is nagenoeg ongewijzigd gebleven op 6,7 % (tegen 6,8 % de voorgaande maand). Op basis van de seizoengezuiverde gegevens viel het volume van de in juli toegekende nieuwe kredieten hoger uit dan dat van de afgeloste kredieten, namelijk ten belope van € 0,7 miljard.

De gemiddelde rente op de nieuwe bedrijfskredieten is in juli teruggelopen en kwam uit op 1,46 % (-9 basispunten t.o.v. juni). Die afname werd teweeggebracht door een significante vermindering van de rente op langlopende kredieten (met een initiële rentevaste periode van meer dan vijf jaar), die 1,57 % (-12 basispunten) bedroeg, alsook van de rente op kortlopende kredieten (met een initiële rentevaste periode van minder dan een jaar) van meer dan € 1 miljoen, die uitkwam op 1,20 % (-11 basispunten). De rente op kredieten op middellange termijn (met een initiële rentevaste periode van een tot vijf jaar), daarentegen, is met 3 basispunten gestegen tot 1,40 % en die op de kortlopende kredieten van minder dan € 1 miljoen is met 1 basispunt vermeerderd tot 1,59 %.

RENTETARIEVEN OP NIEUWE KREDIETEN GEWOGEN GEMIDDELDE RENTE3

1. Berekend als de verhouding van de gecumuleerde nettostromen van de laatste twaalf maanden tot de uitstaande kredieten in de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar. In deze definitie zijn eventuele herclassificaties en herzieningen van het uitstaande bedrag niet inbegrepen.

2. De maandelijkse nettostromen komen overeen met de bedragen van de nieuwe verstrekte leningen waar de waarde van de terugbetalingen van wordt afgetrokken.

3. Door de Belgische banken op nieuwe bedrijfskredieten toegepaste gewogen gemiddelde rente. De weging is gebaseerd op de uitstaande bedragen van de diverse soorten kredieten.