Doelstellingen van de bls

Het verzamelen van specifieke informatie omtrent de kredietvoorwaarden (andere dan de rente) door middel van een enquête naar de bancaire kredietverlening in het eurogebied is belangrijk voor het Eurosysteem, omdat het krediet een essentiële rol speelt zowel in de werking van de economie, als in het transmissieproces van de monetaire-beleidsbeslissingen.

Doordat de banken de vraag naar en het aanbod van financiële middelen op elkaar afstemmen, spelen zij een cruciale rol in de werking van de economie, onder meer met betrekking tot de financiering van entiteiten die over het algemeen minder makkelijk toegang hebben tot de kapitaalmarkten. In de regel wordt het kredietaanbod bepaald door het vermogen en de wil van de banken om leningen toe te staan. Als de banken voorzichtiger te werk gaan bij het verlenen van kredieten - bijvoorbeeld als gevolg van een minder gunstige inschatting van het verwachte economische verloop - zou dit kunnen leiden tot een vermindering van de uitgaven door de kredietnemers die moeilijkheden ondervinden om andere financieringsbronnen te vinden, en aldus tot een mogelijke vertraging van de groei van de economische activiteit. Omgekeerd kan de economische activiteit worden aangezwengeld wanneer de banken - ingevolge optimistische vooruitzichten - hun kredietverleningbeleid versoepelen. Dit kan echter ook leiden tot het duurder worden van de financiële en reële activa en tot inflatoire spanningen.

Naast het belang van de bancaire kredieten voor de werking van de economie, kunnen ook wijzigingen in het gedrag van de banken ten aanzien van de kredietverlening de manier beïnvloeden waarop het monetaire beleid doorwerkt in de economie, dit wil zeggen de wijze waarop de monetaire-beleidsbeslissingen de economie in het algemeen en de prijzen in het bijzonder beïnvloeden. Dit "kredietkanaal" kan op verschillende manieren functioneren, namelijk via het aanbod van bancaire kredieten ("bancair kredietkanaal in de strikte zin"), via de beschikbaarheid en de waarde van de noodzakelijke garanties voor het verkrijgen van een financiering ("balanskanaal") of via de beschikbaarheid van liquide middelen ("kasstroomkanaal").

Bovendien kan men aan de hand van de enquête informatie inwinnen omtrent het verloop van de vraag naar leningen en de beïnvloedende factoren ervan.

Tot slot wordt er op gewezen dat de resultaten van de enquête naar de bancaire kredietverlening niet louter een aanvulling vormen op de bestaande statistieken: zij bieden tevens de mogelijkheid om hun verloop te interpreteren. Bovendien zou de informatie die voortvloeit uit de vragen met betrekking tot de verwachtingen moeten bijdragen tot een beter inzicht in de toekomstige economische ontwikkelingen, en aldus de formulering van economische prognoses moeten vergemakkelijken.